Norges største konferansesenter plasseres ved Melsomvik – Bærekraftig arealpolitikk?

Oslofjord Convention Center, beliggende ved Melsomvik, vil bygge 95 000 kvadratmeter mer og bli Norges størtste konferansesenter. Er det bærekraftig arealpolitikk å lokalisere dette langt ute på landet, langt unna by og kollektivtrafikk. Når kommer 4-feltsveiene, spør Naturvernforbundet i Vestfold i en høringsuttalelse.

Naturvernforbundet i Vestfold har kommentert et planforslag fra Oslofjord Convention Center. Forslaget legger til rette for 96 000 m2 nytt areal.

Naturvernforbundet viser samtidig til at Vestfold Fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en såkalt Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). I denne planen skal det legges føringer for den langsiktige arealutviklingen i Vestfold. Dette er et svært prisverdig initiativ.

I høringsnotatet om RPBA er det listet opp mange gode mål, bl.a.:
– Skape grunnlag for et bærekraftig transportsystem med redusert energibruk og mindre forurensning.
– Bygge opp om eksisterende senterstruktur med attraktive byer og tettsteder for mennesker og virksomheter.
– Lokaliseringsstyring, «rett virksomhet på rett sted».
– Styrke grunnlaget for kollektivtransporten gjennom arealpolitikken.

Men når det gjelder områdereguleringen for Brunstad kan det virke som om den bærekraftige arealutviklingen kommer for sent.  For med slike prinsipper som føringer, blir det ikke da utenkelig å ville plassere Norges største konferansesenter ved sjøen langs fylkesvei 303 mellom Tønsberg og Melsomvik? Kan dette være ”rett virksomhet på rett sted”?

I dette tilfellet synes det i stedet å være grunneiers fysiske plassering som legges til grunn for planer om 95 000 kvm nytt utbygd areal. Dette kan neppe kalles bærekraftig ”arealplanlegging”.

Store konferansesentre krever mye transport. Derfor er det naturlig å legge slike i nærheten av etablerte eller planlagte transportknutepunkter. Jo lengre unna slike, jo større blir de ekstra utslippene av klimagasser.

Hotellet som i dag reklamerer med å være Norges største konferansehotell befinner seg for eksempel like ved Gardermoen. Dette framstår imidlertid som heller lite og puslete sammenliknet med den planlagte kjempen på Brunstad, som etter de nye planene vil få opptil seks ganger så stor overnattingskapasitet ved kommersielle konferanser.

Etter hvert som de trafikale problemene knyttet til gigantutbyggingen på Brunstad vil vise seg, frykter Naturvernforbundet økt press for nye firefeltsveier i Vestfold, både som forbindelse Brunstad – Tønsberg, og mot E18 både i nordlig og sørlig retning. Og som trafikkforskningen entydig viser: Enhver ny veiutbygging skaper ytterligere økning i biltrafikken.

Naturvernforbundet i Vestfold ber om at planene om utbygging på Brunstad legges på is inntil de er vurdert i lys av prinsippene for en bærekraftig arealpolitikk i Vestfold.