Påklager reguleringsplanvedtak for Langøya

Naturvernforbundet i Vestfold påklager vedtak av reguleringsplan for Langøya utenfor Holmestrand. Reguleringsplanen åpner for store lagre av kalkstein sør og vest på øya, lagre som vil være sterkt skjemmende i landskapsbildet og gjøre store deler av fjordområdet rundt Langøya uegnet til friluftsbruk.

Naturvernforbundet i Vestfold viser blant annet til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden der det slås fast at natur- og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. I tillegg vises det til fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold der et av hovedprinsippene er at «…livskvalitet og opplevelsesverdi til de som oppholder seg i og ferdes i kystsonen, skal være sentral i utviklingen av kystsonen i Vestfold.»

Reguleringsplanen åpner for å fylle helt opp til 40 meters høyde på sørenden av øya. «Man drar ikke på rekreasjon til et pukkverk som har høyde som halve Holmestrandsfjellet!» Terje Gustafson i Naturvernforbundet i Vestfold er svært kritisk til Re kommunes forvaltning av øya. Folk skygger unna øya, og det var vel ikke det som var intensjonen da Re kommune med store ord åpnet friområdet sør på øya St. Hans 1995?

Holmestrand kommune deler Naturvernforbundets syn og har uttalt at den skjemmende virkningen på landskapet vil være  så alvorlig at det vil redusere byens attraksjon på nye innbyggere og evne til å holde på de innbyggerne byen har.

I reguleringsplanen omtales lagrene som mellomlagre, men Terje Gustafson fra Naturvernforbundet i Vestfold påpeker at de skal kunne ligge der i opptil 20 år. Re kommune og NOAH Langøya legger med reguleriingsplanen opp til et høyt konfliktnivå. I stedet foreslår Naturvernforbundet i Vestfold en rekke kompromissløsninger og konkluderer med at reguleringsplanen er i konflikt med RPR for Oslofjorden og Fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold.

Hele klagen fra Naturvernforbundet i Vestfold
Tidligere oppslag om saken