Protokoll fra årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00, Horten på Knut, Storgaten 15.

1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkalling til årsmøtet er foretatt ved brev (epost) til våre medlemmer og publisering på vår nettside og vår Facebook-side. Utsendelsen foretatt av Norges Naturvernforbund. Møteinnkallingen godkjent.

2. Valg av møteleder og underskriving av protokoll

Dag N. Kristoffersen ble valgt til møteleder.

Rolf Andersen og Petter Jørgen Omtvedt ble valgt til å underskrive protokollen.

3Årsberetning

Styrets årsberetning ble godkjent med mindre justeringer og tillegg, blant annet aktiviteter i perioden mars – juni 2020, etter en punktvis gjennomgang. Oppdatert årsberetning vedlegges protokollen.

4. Årsregnskap

Styrets regnskap for 2019 godkjent med et negativt resultat på kr. 9.173,22.

Samlet kapital pr. 31.12.19. utgjorde kr. 12.867,21.

5. Valg av styre

Valg var forberedt av og ble ledet av Ragnhild Trosby. Følgende ble valgt for arbeidsåret 2020/2021:

– Dag N. Kristoffersen, leder (1 år)

– Unni Eriksen, sekretær (2 år)

– Einar Winther, kasserer (ikke på valg)

– Rolf Andersen, styremedlem (2 år)

– Petter Jørgen Omtvedt, styremedlem (ikke på valg)

– Tor Høgås, styremedlem (ikke på valg)                                          

– Ragnhild Trosby, styremedlem (2 år)

– Stine Paulsrud Haugen, styremedlem (2 år)

6. Valg av valgkomite – årsmøtet i mars 2021

Ragnhild Trosby valgt.

7. Aktuelle saker

Etter årsmøtet orienterte styret om aktuelle saker, blant annet «Leve strandskogen», humlekurs 22. august, høstens møteserie om naturmangfold, årshjul for 2020/2021. Oppfølging av Oslofjorden ble drøftet, herunder henvendelse til Norges Naturvernforbund.

Horten, juli/august 2020

Rolf Andersen                                                  Petter Jørgen Omtvedt