Restaurer Risøybukta, ikke ødelegg den!

Det er startet arbeid med reguleringsplan for Risøybukta for å legge til rette for boliger og kyststi. Naturvernforbundet frykter at fuglelivet i strandsonen skal bli utsatt for enda mer forstyrrelse og foreslår at kommunen restaurerer bukta i stedet for å ødelegge den. Lokallaget har levert en høringsuttalelse til kommunen og oppfordrer alle til å engasjere seg i saken.

Malmgrenbukta / Agnesbukta / Risøybukta. Kjært barn har mange navn. Dessverre er det noen som ikke har spesielt kjærlige planer for området.

Stadig vekk lanseres planer om utbygging ned mot bukta, gangstier i standkanten og tvers over bukta, og ikke minst en kanal fra havna i Stavern. Alt dette vil få store negative konsekvenser for det rike dyre og fuglelivet. Lokaliteten er viktig for den kritisk truede ålen, samt en rekke arter av vadefugl, ender og måker, flere av dem rødlistede. Her finner de et gunstig område til næringssøk, rast, og hekking.

På land er det elementer av strandenger, sump og edelløvskog. Dessverre ble det største skogsområdet snauhugget i fjor. Her hekket blant andre nattergalen, men like viktig var den som en buffer ned mot bukta. Det er viktig at det blir minst mulig trafikk og forstyrrelser i området.

Bynære grunntvannsområder er en mangelvare, ettersom de i stor grad har blitt fylt igjen og bygd ut. Det er også tilfelle her, men det er fremdeles store naturverdier igjen. 

Istedet for å rasere lokaliteten ytterligere, må det heller tilrettelegges for å øke det biologiske mangfoldet. Et tiltak som kan gjøres, er å fjerne rynkerosa på Sandøya. Det kan også settes opp et skilt med informasjon om naturverdiene.

Bli med å krev at kommunen er bevisst på sitt ansvar og verner denne naturperlen, en gang for alle!
Det yrer av liv nå, så ta en tur dit og register evt, artsfunn på http://artsobservasjoner.no/

Naturvernforbundet i Larvik har levert høringsuttalelse til kommunen om planarbeidet. Den finner du her: Høringsuttalelse til planoppstart for Risøybukta