RPBA: Ros, men vil ha mer fortetting, langt mindre nedbygging og tydeligere prioritering av kollektivtrafikk

I sin høringsuttalelse til fylkeskommunens forslag om regional plan for bærekraftig arealpolitikk har Naturvernforbundet i Vestfold gitt ros til forslaget, men samtidig anbefalt en kraftig skjerping av virkemidlene og reduksjon i bygging på matjord.

Naturvernforbundet i Vestfold konkluderer i sin høringsuttalelse med at initiativet er positivt, men at planforslaget har så vage virkemidler at det er lite trolig at planen, om den blir vedtatt, vil bidra til at målene om redusert utslipp av klimagasser blir nådd.

Fortetting er bra, men målet er for lite ambisiøst
Fortetting er det mest sentrale virkemidlet som foreslås i planen. Naturvernforbundet i Vestfold støtter dette virkemidlet helhjertet fordi fortetting med kvalitet vil kunne gi svært mange positive effekter som mindre arealforbruk, kortere reiseavstander, mindre transportbehov, større mulighet til miljøvennlig oppvarming av bygninger, men også kulturelle fordeler i form av mer levende byer.

Derfor er forbundet skuffet over at de foreslåtte måltallene for fortetting er så beskjedne. Til eksempel er bare halvparten av de framtidig nye boligene i Tønsberg foreslått opprettet gjennom fortetting, mens de resterende 3500 skal gis plass i nye byggeområder. Også for de andre byene er det foreslått for beskjedne måltall for fortetting. Med så beskjedne måltall er det et spørsmål om planen i det hele tatt har noen effekt i og med at en stor del av den framtidige boligbygginga uansett vil foregå i form av fortetting med mindre dagens nasjonale politikk og insigelsesinstitutt blir dramatisk endret i nærmeste framtid. Flertallet ønsker å bo i hyggelige, urbane byer, ikke i spredtliggende, bilbaserte villaområder langt utenfor sentrum. Planen bør i det minste være såpass ambisiøs at Vestfold med denne planen oppnår noe fylket ikke ville oppnådd uten planen.

Mål for jordvern, men foreslår å bygge ned store areler, blant annet ved flyplassen…
En stor del av den delen av boligveksten som ikke skal tas i form av fortetting, er foreslått å foregå på landbruksjord i tilknytning til byene. Nedbygging av landbruksjord er et irreversibelt inngrep, og helt uforenlig med bærekraftbegrepet. På grunn av den sterke kjøpekrafta vi har i Norge i dag, opplever vi ikke den prekære matvaresituasjonen i verden gjennom annet enn media, men det er direkte naivt å tro at denne situasjonen vil fortsette i all framtid, og det er svært usolidarisk med den mindre kjøpesterke delen av verdens befolkning å bygge ned vår mulighet til å produsere mat. Nedbygging av norsk matjord bidrar til å presse matvareprisene opp på verdensmarkedet, og det er det siste verdens fattige er tjent med. På sikt er heller ikke norske mager tjent med det.

Landbruksjord er de viktigste næringsarealene vi har. Ingen andre arealer er så viktige for vår velferd. Derfor er det påtakelig at ingen andre næringsareal enn landbruksjord foreslås omdisponert til utbyggingsareal.

Det er flere store jordbruksarealer og arealer med dyrkbar jord som foreslås omdisponert. Spesielt er forslaget til omdisponering av meget store arealer ved Sandefjord lufthavn Torp. Å legge til rette for næringsutvikling og nye rullebaner på matjord ved en flyplass er vel det siste som hører hjemme i en plan for bærekraftig arealpolitikk som har som mål å redusere utslippene av klimagasser og tapet av jord.

Fond for miljøvennlig næringsutvikling
En plan for bærekraftig arealutvikling burde inneholde virkemidler som stimulerer til miljøvennlig næringsutvikling. En nøkkel for å oppnå bærekraftig utvikling er bruk av lokale ressurser. Vestfold er rik på mange fornybare ressurser som både forvaltes dårlig og brukes lite, men som kunne gitt stor verdiskapning. En plan for bærekraftig arealpolitikk burde derfor inneholde virkemidler som stimulerer både god forvaltning av ressursene og til etablering av bedrifter som utnytter de lokale ressursene på en bærekraftig, eller opprettholdbar, måte.

For øvrig har Naturvernforbundet i Vestfold gitt innspill til mål og virkemidler for kollektivtrafikk og reduksjon i klimagassutslippsom etter organisasjonens oppfatning er lite presise og lite effektfulle. Hele uttalelsen kan leses her.