Sjelden og truet art vokser på Reverompa i Horten

Naturvernforbudet setter søkelys på Reverompa i Horten, et av få voksesteder i Norge for den rødlistede arten kammarimjelle, og inviterer til tur og åpent møte

Reverompa i Horten er ett av tre kjente voksesteder i Vestfold for kammarimjelleI tillegg er det to kjente voksesteder i Østfold. Den nasjonalt sjeldne og utrydningstruede arten førte til opprettelsen av Reverompa plantefredningsområde i 2006. Reverompa plantefredningsområde er åtte dekar stort, og ligger dels på et nes som stikker ut vest i Hortens indre havnebasseng, og dels langs veien ut til dette neset. Kyststien går gjennom området.

Innenfor plantefredningsområdet har kammarimjellen vokst på to steder; omkring en karrig kolle i nordøst og langs veien i sørvest. I 1979 ble det funnet 500 planter på kollen og bare noen spredte eksemplarer langs veien. I 1993 ble det bare registrert fem planter på kollen, men flere tusen langs veien. Den siste rapporten, fra 2010, forteller om 40 planter på kollen, men ingen ved veien. Kammarimjellen trives best på beitemark med ikke for intensivt beite, og på slåttemark. Slike naturtyper er sjeldne i det moderne jordbruket. Området langs veien har i en periode fått gro til med kratt og småtrær. Derfor er kammarimjellen kanskje forsvunnet fra dette området. Veikanten ble ryddet i 2012, i håp om å vekke til live en frøbank.

ÅPENT MØTE OG TUR

Naturvernforbundet i Horten inviterer til åpent møte om Reverompa plantefredningsområde torsdag 7. oktober. 

Det blir også tur og befaring på Reverumpa torsdag 30. september
Les mer her

Artsmangfold, naturvern og motivasjon

Møtet og turen inngår i Naturvernforbundets møteserie Artsmangfold, naturvern og motivasjon. Formålet med møteserien om kommunens mange verneområder er å skape økt engasjement, kunnskap, økologisk forståelse og kjærlighet knyttet til naturen. Det blir dialog og samtale om betydningen av naturmangfoldet og konsekvenser av redusert artsmangfold. Natur- og artsmangfoldet i Norge og vår egen kommune Horten er også under press, blant annet på grunn av nedbygging av arealer, klimaendringer og alvorlige problemer med viktige økosystemer, f.eks. Oslofjorden. 

På møtene og turene i møteserien vil noen hovedspørsmål om verneområdene være:

  • Hva er vernebestemmelser og formålet med disse?
  • Hvordan er verneområdene kommet i stand?
  • Hvordan kan vi sikre at verneområdene forvaltes og bevares i pakt med formålet?
  • Kan eksisterende verneområder utvides? Er det aktuelt å opprette nye verneområder?
  • Hvordan kan vi styrke naturens evne til å møte utfordringer som klimaendringer?

Nærmere informasjon om verneområdet:

www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/verneomrader/dokumenter/verneomraader-vestfold/reverompa-plantefredningsomrade/horten-reverumpa-plantefredningsomraade-natur-i-vestfold-2014.pdf https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2006-06-30-829