Skoppums matjord må reddes

Forslaget om å bygge ut to områder ved ny stasjon på Skoppum vest er i strid med den nasjonale jordvernstrategien og Vestfolds plan for bærekraftig arealbruk

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon beklager sterkt at Horten kommunes administrasjon nærmest gir blaffen i Stortingets skjerpede vern av matjord. Forslaget om å bygge ut to områder ved ny stasjon på Skoppum vest er direkte i strid med den nasjonale jordvernstrategien og Vestfolds plan for bærekraftig arealbruk.

Horten kommune har hatt god tid til å forberede en kommunedelplan for Skoppum, basert på bærekraftige prinsipper. Dessverre mangler kommunen kunnskap, kreativitet og vilje til grønn tenkning. Mangel på næringsarealer brukes som et kynisk argument for at vi skal bygge ned enda mer av den jorda som er vårt felles livsgrunnlag. Kommunen fremstår uten etisk og moralsk refleksjoner om hvilke verdier som det er avgjørende å bevare for kommende generasjoner.

Dyrket mark er faktisk et næringsområde med betydelig verdiskaping i overskuelig fremtidig. Horten kommune må forholde seg til at matproduksjon også er næringsvirksomhet med et betydelig antall arbeidsplasser, blant annet innenfor næringsmiddelindustrien.

Horten kommune har en betydelig matproduksjon takket være særlig gode klimatiske vilkår, jord av god kvalitet og dyktige bønder som driver vekselbruk og kunnskapsbasert utviklingsarbeid. De gunstige vilkårene for matproduksjon gjør at gjenværende landbruksområder i hele Horten må sikres for fremtidige generasjoner. Ett dekar dyrket mark i Horten gir langt større og bedre avling enn de aller fleste andre steder i Norge.

Gjennom flere tiår er mange hundre dekar av Horten og Borres beste matjord blitt bygget ned på grunn av nye veier, jernbane og nye boliger eller næringsbygg. Denne utviklingen kan ikke lenger fortsette fordi den setter vår evne til matproduksjon for fremtidige generasjoner og nasjonal matvaresikkerhet i fare. Hortens gjenværende dyrkede og dyrkbare arealer må gis varig vern. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon mener tiden er inne for å vedta en nullvisjon for jordvernpolitikken. Det betyr at dyrket mark ikke lenger skal omreguleres til andre samfunnsformål.

Horten kommunes administrasjon og politikere må nå erkjenne at kommunen har et meget begrenset areal som gjør at det er grenser for vekst. Vi kan ikke lenger fortsette å bygge ned landets beste dyrkbare jord og skogen som er grunnlaget for det biologiske mangfoldet og menneskets trivsel. Kommunen må få langt større bevissthet om at ytterligere nedbygging av landbruks- og skogområder vil ha sterkt negative konsekvenser på mange samfunnsfelt, og særlig for våre etterkommere.

Alternativet til ytterligere forbruk av arealer må være grenser for vekst, fortetting i byer og tettsteder og arealplanlegging i et større regionalt perspektiv. 

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon mener Horten kommune må ta statlig jordvernpolitikk på alvor. Det betyr at kommunen bør vurdere om planlagte utbyggingsområder kan tilbakeføres til matproduksjon. Målet om 20 prosent vekst i Norges matproduksjon gjør at Horten kommune bør stimulere til nydyrking. Vi kan gi viktige bidrag til økt matproduksjon i Horten fordi vi har gunstig klima og dyktige bønder med kjennskap til biologiske metoder og jordforbedring.

Naturvernforbundet i Horten
Ragnhild Trosby,
Dag N. Kristoffersen

Bestforeldrenes Klimaaksjon
Øyvind Wistrøm