Stopp hogst på Tonsåsen

Naturvernforbundet i Horten registrerer at det forberedes hogst i området Tonsåsen – Glenne. Vi ber om at det inntil videre ikke foretas hogst i området ut fra følgende begrunnelser:

For det første er skogområdene Adalstjern, Fogdeskogen og Tonsåsen et sammenhengende skogområde med viktig biologisk mangfold. Vi ber om at det foretas kartlegging av biologisk mangfold før eventuell hogst. Observasjoner bekrefter at det er mange ulike arter i området, blant annet biller, frosk, salamander, orm (både hoggorm og stålorm), flaggermus, sommerfugler og mange ulike insekter. Det er registrert mange maurtuer (rødlistet) i området og flere typer lav.

For det andre bør det vurderes nærmere hvordan grupper av trær og enkelte trær (spesielt bøk og eik) kan bevares, slik at man unngår en større flatehogst med svært negative konsekvenser for biologisk mangfold og unødvendig frigjøring av karbon (klimautslipp). Det vil berike et fremtidig boligområde om man tar vare på grupper av trær og enkelte trær, både når det gjelder opplevelser/folkehelse og biologisk mangfold.

For det tredje bør det vurderes nærmere hvordan man kan etablere buffersoner mot eksisterende bebyggelse og verneområdet Adalstjern/Fogdeskogen.

Vi vil generelt sterkt oppfordre grunneieren Horten Industripark til å begrense omfanget av hogst i området. Gitt fremtidig bygging av boliger på Tonsåsen, vil vi meget tydelig anbefale at en slik utbygging gjøres så skånsom som mulig og i pakt med prinsipper for bærekraftig utvikling. I en reguleringsprosess ber vi kommunen stille krav som ivaretar natur, miljø og klima på best mulig måte. Vi ber også Horten kommune vurdere hvordan man kan sikre at det ikke foretas flatehogster i skogområder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål.

Vi ber Horten kommune stoppe eventuelle nye planer om bygging av boliger på Tonsåsen.

Kvalitetene som området Adalstjernet og Fogdeskogen representerer vil bli betydelig svekket dersom det vedtas ytterligere boligutbygging. For det biologiske mangfoldet er skogområdets størrelse av vesentlig betydning. Naturvernforbundet mener kommunen i realiteten legger opp til et betydelig angrep på markagrensen i dette området. Naturvernforbundet foreslår derfor at det vurderes vern av et større skogområde som en buffersone rundt Adalstjernet. Vi vil komme tilbake med et konkret forslag ved neste rullering av kommuneplanen. 

Naturvernforbundet ber om at det innføres meldeplikt for hogst. Den omfattende hogsten i vår kommune de siste årene og utbygging av stadig nye områder representerer en alvorlig trussel for det biologiske mangfoldet og skogen som en ressurs for opplevelser og folkehelse.

Dag N. Kristoffersen og Ragnhild Trosby