Sykkel og buss er den mest effektive og mest lønsomme løsningen på trafikkproblemene i Tønsberg!

Et effektivt og lønnsomt transportsystem i Tønsberg gir ikke mer plass til bilene, verken gjennom byen eller utenom byen! Løsningen på byens transportproblemer er å erstatte en del av biltrafikken med buss og sykkel og slik frigjøre plass på veiene til de som trenger bil. I følge nye forskningsrapporter er satsing på bil svært dyrt mens nytteverdien av å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveier i byene er minst 4 – 5 ganger så stor som kostnadene.

På naturlig onsdag 6. mai setter vi fokus på diskusjonene om nye veier i og utenfor Tønsberg. Vi oppfordrer alle som er opptatt av miljøvern til å møte opp for å diskutere hvordan vi skal få gjennomslag for grønne løsninger.

Innledningsforedrag: Hva sier transportforskerne? Ved Hans Ivar Nesse, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Vestfold.

Tid og sted: 6. mai, 17:00 til 19:00, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Storgaten 16, Tønsberg.

Bakgrunnsinformasjon:

At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

En rapport fra Urbanet Analyse viser at dersom vi fortsetter omtrent som før, vil vi trenge dobbelt så store investeringer enn om kursen legges om og det heller satses på kollektivtransport og sykkel. Ifølge beregningene vil vi spare 7 milliarder kroner årlig bare i reduserte investeringer i storbyområdene ved å satse på de klimavennlige transportalternativene. Rapporten viser oss at det er god økonomi i å satse på de mindre miljøbelastende transportformene og burde derfor være at tankekors for politikerne i og rundt byområdene.

Sykkelveier er et lønnsomt klimatiltak
At miljøriktige løsninger er fornuftig også fra et økonomisk perspektiv, blir enda tydeligere når vi ser nærmere på samfunnsøkonomien i bygging av sykkelveier. En studie utført av Transportøkonomisk institutt viser at nytteverdien av å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i et utvalg norske byer vil være minst fire–fem ganger så store som kostnadene. Klarer politikerne å satse nok på sykkel til å nå målet om å doble sykkelandelen innen 2023, kan vi spare inn 0,5 millioner tonn CO2. Miljø- og helsegevinstene av at flere forflytter seg på en måte uten utslipp, men som samtidig forebygger mot livsstilsrelaterte helseplager, er stor. Til sammenlikning viser analysene at mange veiutbygginger er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Store positive heelseeffekter
I arbeidet med ny sykkelstrategi for Oslo 2015–2025 fant kommunen at satsing på sykkel gir en positiv helsegevinst til en verdi av 14,80 kroner per kilometer som sykles. Grunnen er at syklister har bedre helse og dermed koster samfunnet mindre gjennom lavere sykefravær og helseutgifter. Satsing på bil i storbyen har derimot en negativ verdi på -5,90 kroner per kilometer, både fordi bilister har en mer stillesittende livsstil, og fordi bilkjøring fører til lokal foruresning og negative helseeffekter for befolkningen.