Tar initiativ til å danne aksjon

Naturvernforbundet i Horten er svært bekymret for det utbyggingspresset som nå foreligger på kyststrekningen fra Rørestrand til Langgrunn. Det er derfor tatt et initiativ til aksjonen «La Strandskogen leve». 

Styreleder i Naturvernforbundet i Horten, Dag Nordbotten Kristoffersen mener det er avgjørende å stoppe all videre utbygging i kystsonen, og foreslår at skogen og stranden i dette området vurderes som et fremtidig verneområde. – Horten kommune og fylkesmannen bør invitere grunneier til dialog om muligheten for frivillig skogvern. Videre utbygging av boliger, næringsvirksomhet og viking-aktiviteter er ikke forenelig med hensynet til biologisk mangfold, befolkningens mulighet for friluftsliv og vern av kulturminner, mener han.

Biologisk mangfold

Naturvenforbundet er opptatt av at området mellom Rørestrand og Langgrunn er svært artsrikt både på land og i sjøen, og viser til det langgrunne området ved stranden. – Det er et meget spesielt økosystem, ålegressområde og skjellbanker. Strandsonen og kyststripen har siv/løvskog/kratt med høyt biologisk mangfold og mye insekter. For fuglelivet er derfor både sjø- og landområder svært interessante. Til sammen representerer dette et truet og verneverdig økosystem, som det må tas særlig hensyn. Skogområdet, med norsk regnskog som er truet, har stor verneverdi, sier Kristoffersen.

– Det er stor grunn til å anta at det er truede arter i området, hevder Kristoffersen, og mener at områdets naturverdier gjør at det bør foretas en grundig kartlegging av det biologiske mangfoldet.

Friluftsliv

Strekningen Rørestrand og Langgrunn er mye brukt av lokalbefolkning. – Den har derfor en stor verdi for å ta vare på folkehelsen blant innbyggerne i kommunen. Kyststien må bevares for fremtiden og god skjøtsel av stien må ivaretas. Den hører med til turområdet både for en barneskole og en barnehage, framholder Kristoffersen. 

Naturvernforbundet foreslå at kyststien vernes i en 100 meters sone langs hele den aktuelle kyststrekningen.

Kulturminner Eikestrand

– Det er også viktig å ta med at det er gjort funn av tidligere bosetninger med blant annet kokegroper, hustufter og syv gravhauger. Området er rikt på kulturminner i et historisk landskap.

Ut fra hensynet til både biologisk mangfold og friluftsliv mener Naturvernforbundet det er avgjørende å bevare LNF-områdene mellom Rørestrand og Langgrunn. -Disse er i dag på en naturlig og god måte knyttet til Borrehaugene, og utgjør et samlet viktig rekreasjonsområde for hele kommunen, avslutter Kristoffersen. Vi tar nå et initiativ til å danne en aksjonsgruppe for å få vernet området.

Se invitasjon her