Utbyggingen av fire felt på E 18 har ført til kraftig trafikkvekst

En ny rapport fra Norges Naturvernforbund viser at trafikkmengden på E 18 har økt med 45 til 58 % etter at E 18 mellom Tønsberg og Drammen ble utvidet til fire felt. Ny samferdselspolitikk må ses i lys av disse erfaringene dersom norske politikere skal ha troverdighet i klimapolitikken. I Vestfold utgjør veitrafikk 69 % av klimagassutslippene.

Trafikkveksten på E 18 er langt større enn fylkes- og landsgjennomsnittet, og viser tydelig at motorveier gir økt utslipp av klimagasser.

Planleggingen av nye veianlegg må ses i lys av erfaringene fra E 18. Det foreligger planer om utvidelse av E 18 til fire felt fra Langangen til Grimstad. Strekningen Stange – Øyer på E6 og Riksveg 2 på strekningen Nybakk – Kongsvinger planlegges også for fire felt.

Norske politikere kan ikke fortsette å drive trafikkmengden oppover dersom de ønsker troverdighet i klima- og miljøspørsmål. Trafikkmengden må begrenses! 69 % av de direkte utslippene av klimagasser i Vestfold kommer nå fra veitrafikken (kilde: SSB).

Man kan heller ikke la være å se luftkvaliteten og framkommeligheten i byene i sammenheng med de store veiprosjektene. Jo mer trafikk vi får på de store veiene, jo mer trafikk får vi også i byene og tettstedene. Økt trafikk på sideveiene og i byene gir redusert trafikksikkerhet. Det er meningsløst å diskutere tiltak for trafikksikkerhet på en vei uten å se tiltakene i sammenheng med sideveiene. Dessuten er det et faktum at man kan bygge opp til 7 kilometer trafikksikker vei med midtdeler for hver kilometer motorvei med fire felt. Trafikksikkerhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan neppe ha vært første prioritet når man har vedtatt store veianlegg som fire felt på E 18.

De store veianleggene er dessuten i seg selv sterkt miljøfiendtlige fordi de er arealkrevende og fungerer som barrierer for myke trafikkanter.