Uttalelse til fylkesplan for kystsonen

Naturvernforbundet i Vestfold har gjennomgått Vestfold fylkeskommunes høringsutkast til Fylkesplan for kystsonen.

NATURVERNFORBUNDET I VESTFOLDØvre Langgt. 27 3110 TØNSBERG Tlf/faks/svarer 33315670

Sandefjord, 15.04.2002

Vestfold fylkeskommune Planavdelingen Svend Foyns gt. 9 3126 TØNSBERG

UTTALELSE TIL VESTFOLD FYLKESKOMMUNES HØRINGSUTKAST TIL FYLKESPLAN FOR KYSTSONEN
Naturvernforbundet i Vestfold har gjennomgått Vestfold fylkeskommunes høringsutkast til Fylkesplan for kystsonen og tilslutter seg planens overordnede målsetninger og prinsippforslag til tiltak som har til hensikt å forvalte kystsonen på en bæredyktig måte til gavn for nåværende og fremtidige generasjoner.

Dagens praksis når det gjelder forvaltningen av kystsonen viser at det er et stor behov for kla-rere retningslinjer enn hva som finnes innenfor eksisterende lovverk. Noe av det gode ved planen er dens fokus på det opplysende og holdingsskapende. Naturvernforbundet i Vestfold er overbevist om at mange av de negative inngrep som er foretatt i kystsonen bygger på mang-lende kunnskaper om kystsonens særegne og sårbare biodiversitet samt rekreasjonsverdien den har for allmennheten. Naturvernforbundet i Vestfold berømmer derfor det kompetan-seutviklende og formidlende aspekt planen legger opp til.

Planen legger opp til en felles forståelse samt samordning av praksis på tvers av kommune-grensene. Den skal i følge plan- og bygningsloven være retningsgivende for kommunal og statlige planlegging og virksomhet i fylket. For å oppnå at planen får verdi som styringsin-strument, vil en være avhengig av at de enkelte kommuner i praktisk handling følger planen. Fylkeskommune og fylkesmann må derfor aktivt følge opp at planen blir lagt til grunn ved revidering av kommuneplaner, utarbeidelse av reguleringsplaner og ved uttalelser til dispensa-sjonssøknader.

En av hovedmotforestillingene mot planen blant visse grupperinger i fylket, er påstanden om at planen overprøver lokaldemokratiet samt er et inngrep mot eiendomsretten. Naturvernfor-bundet i Vestfold deler ikke denne motforestilling, men er av den oppfatning, at flere kommu-ner praktiserer en alt for liberal dispensasjonspraksis, spesielt når det gjelder utvidelser av hytter og installasjoner i LNF-områder, strandsonen innbefattet. En desentralisert beslutnings-struktur fordrer også plikter og ikke kun rettigheter. Når plikter og nasjonale retningslinjer blir nedprioritert eller tilsidesatt til fordel for lokale enkeltinteresser, er det derfor den utøvende forvaltningspraksis som er ødeleggende for lokaldemokratiet, og ikke forslaget til kystsone-plan. Naturvernforbundet i Vestfold mener derimot, at det lokaldemokratiske element hele tiden har vært en sentral del av planens tilblivelse via medvirkning og innspill fra de forskjel-lige aktører og interessegrupper med tilknytning til kystsonen.

Fokuseringen på fri ferdsel og allmennhetens interesser til fordel for hyttebygging og privati-sering av kysten for en liten brukergruppe, har i stor utstrekning satt de andre elementene i planen i skyggen. Dette har medført et skarpt skille mellom dem som ønsker en sådan plan velkommen, og dem som forsvarer eiendomsretten ut fra egeninteresse eller av ideologiske grunner. Diskusjonen omkring planen viser at det er et stort behov for økt informasjonsvirk-somhet og kompetanseoppbygging i kommunene, ikke minst blant lokalpolitikerne.

Forvaltningen av strandsonen er et prioritert område for Norges Naturvernforbund og vi øns-ker å bidra til at forvaltningen på lokalt plan skjer i henhold til overordnede nasjonale mål og retningslinjer slik at denne sonens uerstattelige verdier blir bevart for fremtiden. Forbundet har bl.a. opprettet et eget strandsoneutvalg og ønsker å bruke planen som eksempel overfor andre fylker. Vedlagt følger et kopi av heftet ”Strandsonen – Natur under press” som nylig har blitt utarbeidet av Norges Naturvernforbund.


Vennlig hilsen

Alexandra Hauge
for Naturvernforbundet i Vestfold Leder Norges Naturvernforbunds strandsoneutvalg