Vi kan løse klima- og naturkrisen om vi mobiliserer alle krefter

Naturvernforbundet at regjeringen skal gjennomføre raske og dype klimakutt og samtidig verne om skog og andre viktige naturområder.

Naturvernforbundet i Horten inviterer mandag 4. november til en lysmarkering der vi krever retten til et levelig miljø. Over hele landet tenner vi lysene for å rette oppmerksomheten om Grunnlovens miljøparagraf som gir oss retten til et levelig miljø. Naturvernforbundet mener oljeboring i sårbare, arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på Grunnlovens miljøparagraf.

Menneskeheten står i dag overfor to kriser – klima- og naturkrisene – som må løses i fellesskap. Vi kan løse begge krisene om vi de nærmeste årene mobiliserer alle krefter til effektive og forpliktende tiltak. Det er fullt mulig å holde global oppvarming under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, samtidig som vi øker og verner skog og andre viktige naturområder. Vi må bare handle så snart som mulig. Derfor vil Naturvernforbundet at regjeringen skal utarbeide en krisepakke for klima og naturen.

Halver klimagassutslippene

Norges nåværende klimamål og -politikk peker mot over 3 grader globale oppvarming. Det vil føre til svært omfattende ødeleggelser av natur og menneskers livsvilkår på store deler av kloden. Norge må kutte utslipp i tråd med sitt historiske ansvar. Vi må øke vårt nåværende mål om å kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 til minst 53 prosent. Disse kuttene må tas nasjonalt. 

En krisepakke

Naturvernforbundet mener vi trenger en krisepakke for klima og natur med følgende med tre hovedtiltak. 

1. Vern av naturen: Naturvernforbundet vil forby nedbygging og ødeleggelse av myr, våtmarker, gammelskog og annen verdifull natur og intakte økosystemer. Dumping av gruveavfall i sjø. Vi vil opprette flere nasjonalparker, marine verneområder og naturreservater. Skog- og jordbruk må utvikles til å ivareta naturmangfoldet, inkludert insekter, lav og moser. I Horten kommune er det viktigste tiltakene styrket skogvern, større verneområder og Oslofjorden som marint verneområde. Vi vil utfordre det nye kommunestyret til å ta ansvar for naturmangfold og klima.

2. En grønn, rettferdig omstilling: Skap 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser. Reduser olje- og gassproduksjonen, stans all leting etter nye reserver og trekk tilbake lisensene i 23. og 24. konsesjonsrunde. I en situasjonen der kloden trues av omfattende ødeleggelser på grunn av global oppvarming, må Norge starte avvikling av sin oljevirksomhet.

3. Karbonavgift. Forurensere må betale: Årsaken til den globale oppvarmingen er gigantiske karbonutslipp som truer vår felles fremtid. For å redusere utslippene effektivt må det innføres avgift på bruk av karbon, for eksempel økning av CO2-avgiften, elavgiften og flypassasjeravgiften. Taxfree-ordningen må avvikles. Samtidig må det legges om til bærekraftig transport: Storstilt satsing på kollektivtransport, stans i bygging av nye motorveier og flere rullebaner. Godstransport må flyttes fra vei til bane og sjø.

Vår generasjon står overfor den største utfordringen i sivilisasjonens historie. Vi må stoppe den massive ødeleggelsen av vårt eget livsgrunnlag og finne frem til en alternativ kurs. Vi er alle opphavsmenn til at planeten varmes opp i en skremmende fart og med konsekvenser som vil undergrave samfunnet slik vi kjenner det i dag.