Vi må bevare naturmangfoldet for kommende generasjoner

Naturvernforbundet er bekymret for at skog- og landbruksområder skal gå tapt som følge av boligbygging, nye næringsområder og utbygging av vei og jernbane.

Naturvernforbundet vil berømme Horten kommune for beslutningen om at det skal utarbeides en kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold i Horten kommune. Det er dessverre all grunn til å frykte at både klimaendringer og nedbygging av naturarealer har vesentlige negative konsekvenser for arts- og naturmangfoldet i vår kommune og dermed det fremtidige livsgrunnlaget for kommende generasjoner.

Naturvernforbundet er særlig bekymret for konsekvensene av at betydelige skog- og landbruksområder går tapt som følge av boligbygging, nye næringsområder og utbygging av vei og jernbane. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom tap av naturområder og redusert arts- og naturmangfold. Det er derfor avgjørende å bevare og beskytte gjenværende skogområder, landbruksområder, skrotemark og marine områder. Dette er en problemstilling som kommunen må ha sterk bevissthet om i planområdet. Følgelig må kommunen unngå nye større utbygginger som medfører ytterligere tap av arts- og naturmangfold. 

Våre generelle vurderinger av situasjonen for natur, miljø og klima i vår kommune fremgår av vår høringsuttalelse til kommuneplanen i 2019 (vedlagt).

Verneområder

Naturvernforbundet har det siste halvannet året gjennomført en møteserie om kommunens 16 ulike verneområder, som gjenspeiler et rikt arts- og naturmangfold.  Gjennomgående er verneområdene beskjedne i areal, noe som innebærer at vernet for mange arter ventelig ikke er tilstrekkelig effektivt. Samtidig er flere verneområder av ulike grunner under kraftig press. Naturvernforbundet ser det derfor som en vesentlig problemstilling å utvide verneområder, herunder etablere buffersoner. Større og sammenhengende verneområder vil kunne beskytte naturmangfoldet og økosystemer på en bedre måte. Kartlegging av arts- og naturmangfold vil også legge et faglig grunnlag for å vurdere etablering av nye verneområder, for eksempel marine og kystnære områder.

Betydningen av skogvern og skrotemark

Horten kommune har i likhet med kommuner i Vestfold en liten andel vernet skog. De siste årene har store skogområder i kommunen gått tapt som følge av store flatehogster og jernbaneutbygging, samt etablering av store deponier. Naturvernforbundet vil sterkt anbefale kommunen om å ta initiativ til vern av skog i samarbeid med private skogeiere og statsforvalteren. Vi vil særlig peke på betydningen av å verne kystnær skog (Rørestrand – Langgrunn). I tillegg vil vi peke på at verneområdet Fjugstad i Åsgårdstrand er truet av askeskuddsyke (fremmede arter), som igjen kan påvirke arts- og naturmangfoldet.

Oslofjorden – verneplan m.m.

Naturvernforbundet er svært bekymret for situasjonen i Oslofjorden og beklager at arbeidet med en forvaltningsplan for Oslofjorden tar altfor lang tid. Horten kommune har et betydelig biologisk mangfold knyttet til marine områder og Oslofjorden. Kommuneplanen bør derfor vektlegge bevaring og beskyttelse av det marine artsmangfoldet. Kommunen kan på en hensiktsmessig måte koble kommunedelplanen til fremtidig forvaltningsplan for Oslofjorden, herunder mulige verneområder. Vi vil her særlig fremheve kyststrekningen og det marine området fra Rørestrand til Åsgårdstrand og fjorden mellom fastlandet og Bastøy/Østenskjær.

Medvirkning og ressursbruk

Naturvernforbundet ser positivt på den brede medvirkningen som det legges opp til i planprogrammet. Naturvernforbundet ønsker å delta i aktivt og forpliktende gjennom hele planprosessen. Vi vil etablere en intern arbeidsgruppe som vil få et særlig ansvar for å følge planprosessen. For øvrig anbefaler vi at kommunen så langt mulig forsøker å engasjere barn og unge i arbeidet.

Vi vil understreke nødvendigheten av en prosess med medvirkning og muligheter for innspill og involvering av flest mulig i både tematiske grupper og i samhandlingsgrupper. Det er en utfordring å heve kompetansen og forståelsen for vår natur og mangfold på tvers av kommunens ulike fagområder. Planen blir i fremtiden viktig som et kunnskapsbasert verktøy når hensyn til natur skal innarbeides i de ulike fagområdene. Planen er viktig, men blir ikke juridisk bindende uten at den innarbeides i resten av kommunens delplaner.

Vi vil også anbefale at kommunen systematisk trekker veksler på andres kommuners metoder og tilnærminger ved utarbeidelse av kommunedelplaner for arts- og naturmangfold.