Vi må ta vare på matjorda for framtidige generasjoner

Klimautfordringene vil endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden, og befolkningsveksten gir behov for større arealer til jordbruk. Alle gjenværende landbruksområder i Horten kommune må bevares for kommende generasjoner.

Vår kommune er i landssammenheng svært godt egnet til matproduksjon. Det gir oss en plikt til å beskytte matjorda mot nedbygging, forurensing og forvitring. Klima, beliggenhet ved fjorden og jordsmonn gir særlig gode vekstvilkår. Totalt sett i Norge er kun 3 prosent av landarealet jordbruksareal, og bare en tredjedel av dette er egnet til produksjon av matkorn, mens nærmere 99% av den kartlagte jorda i Horten er egnet for matproduksjon. Bare i underkant av 30% av dette er i dag jordbruksareal. 

Godt, trygt og kortreist en viktig del av vår livskvalitet. I framtiden kan det også bli spørsmål om nok mat. Klimautfordringene vil endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden, og befolkningsveksten gir behov for større arealer til jordbruk. Stortinget har vedtatt en lagt mer ambisiøs politikk enn det vår kommuneplan legger opp til, og Naturvernforbundet mener at det må etableres et langt sterkere jordvern i Horten kommune. Alle gjenværende landbruksområder i Horten kommune må bevares for kommende generasjoner ut fra hensynet til matvaresikkerhet, lokal verdiskaping og verdens matvaresituasjon. Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs.

Ta dyrkbar mark i bruk
Det bør stimuleres til nydyrking for å nå målet om 20 prosent vekst i Norges matproduksjon. Horten kommune har i dag dyrkbare arealer som ikke er i produksjon. Det gjelder for eksempel velegnede arealer langs Raet (Åsgårdstrand), herunder grusbanen på Ra. Gjennom kompostering, tilførsel av biologisk materiale og gode dyrkingsmetoder kan områder som i dag er definert som ikke-dyrkbare gi grunnlag for betydelig matproduksjon. Ved bruk av biologiske metoder kan ta vare på og bruke matjorda og gjengrodde områder til fremtidig matproduksjon. Ved systematisk jordforbedring kan man styrke det langsiktige grunnlaget for matproduksjon i vår kommune. Det må stilles krav om nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i de tilfellene hvor eventuelle andre store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord. 

Naturvernforbundet foreslår at nåværende jernbanelinje fra Adal til Barkåker i størst mulig utstrekning omdisponeres til landbruksformål, slik at man kan kompensere tap av dyrket mark som følge av ny jernbanetrase på strekningen Nykirke – Barkåker. Vi ber kommunen ta initiativ til dialog med Bane Nor og regionale myndigheter om dette. Naturvernforbundet vil også understreke at kommunen har skogområder som er dyrkbare og som ikke bør disponeres til boligbygging. Vi ber om at forslag om boligbygging på dyrkbare skogområder tas ut av planen.

Mulig nasjonalt kulturlandskapsområde
Horten kommune har flere store sammenhengende landbruks- og kulturlandskapsområder som står på listen over mulige nasjonale verneverdige områder; Borreskåla, Borrehaugene, Fjugstad, Åsgårdstrand og Adal. Disse områdene er av stor nasjonal verdi med tanke på landbruksproduksjon og må gis varig vern. Naturvernforbundet vil anmode Horten kommune om å fremme forslag som gir Borreskåla status som nasjonalt kulturlandskapsområde. Naturvernforbundet vurderer at landbruksområder ved Borrevannet, i Åsgårdstrand og ulike områder på Raet har potensielt meget høy verdi som jordbruksareal, spesielt for grønnsaksproduksjon.

Naturvernforbundet i Horten
Dag N. Kristoffersen