Vil bygge i strandsonen – Naturvernforbundet i Larvik protesterer

Opplysningsvesenets fond, kirkens eiendomsforvalter, vil bygge i strandsonen. Naturvernforbundet i Larvik mener at Opplysningsvesenets fond bør ivareta allmennhetens interesser bedre.

Opplysningsvesenets fond er grunneier av et område ved Viksfjorden i Larvik kommune. Området blir nå regulert med for å legge til rette for hyttebygging.

Området ligger tett opp til Vikerøya landskapsvernområde og indre Viksfjord naturreservat, og økt aktivitet i området vil virke forstyrrende på det rike fuglelivet i området. Hele indre Viksfjord er dessuten et grunnvannsområde av stor betydning. Området har viktige habitater for både fugler og marine organismer. Biotoper som denne er svært sårbare.

«Larvik er blant landets største hyttekommuner, særlig kystsonen er sterkt nedbygget. Dette har medført et stort press på de sjønære områder. Dette har også redusert allmennhetens tilgang til mange områder. Spesielt sommerstid er biltrafikken et problem for et foreldet veinett, med svært mangelfullt utbygd gang- og sykkelveinett. Det er nå på tide at Larvik kommune stanser utbyggelse av nye områder for fritidseiendommer», uttaler Helge Pedersen, leder i Naturvernforbundet i Larvik.

Deler av området huser i dag gammel industribebyggelse. Industrien er ikke i drift og bygningene står og forfaller. «Ettersom det ikke lenger er aktuelt med industri på området bør grunneieren (OF) si opp leieavtalen og forlange området ryddet. Det er meget betenkelig og beklagelig hvis OF selger dette området til en privat utbygger. OF bør ivareta allmennhetens interesser på en mye bedre måte enn det som er opplyst i dette varselet», sier Helge Pedersen i Naturvernforbundet i Larvik.