Vil ha en bærekraftig bydel i havneområdet i Horten

I en høringsuttalelse anbefaler Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon å bygge en grønn, bærekraftig bydel i Hortens havneområde.

Byggevirksomhet i Horten sentrum
En utbygging av boliger i kombinasjon med næringsvirksomhet i Horten sentrum er på trappene. Det angjeldende området er på 35 dekar og ligger langs sjøfronten, rett nord for gjestehavnen. Naturvernforbundet i Horten har sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold levert en høringsuttalelse i forbindelse med detaljreguleringen av områdeplanen for Horten havn, og benytter samtidig muligheten til å peke på muligheter for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi
Naturvernforbundet i Horten og Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold ser det som avgjørende at man i all samfunnsplanlegging legger til grunn prinsipper for langsiktig bærekraftig utvikling og overgang til en sirkulær økonomi. Med bærekraftig utvikling forstår vi en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. 

Klimanøytral kommune i 2032
Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold vil særlig vise til den nye klima- og energiplanen med den overordnede visjonen om at Horten er en klimanøytral kommune i 2032 med en samlet reduksjon av klimagassutslipp på minst 70 prosent. Både visjonen og måltallene i planen krever effektive og ambisiøse tiltak.

Positive til konsentrert bebyggelse
Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold mener det må skapes en større bevissthet om verdien av Horten kommunes knappe naturressurser og at det er grenser for fremtidig bolig- og næringsvekst. Kommunens ressursbruk må derfor vurderes i et 100-årsperspektiv. Det føres i dag en vekstpolitikk som ikke er bærekraftig, og som vil ha fremtidige negative konsekvenser for blant annet naturmangfold og naturressurser. Vi er i utgangspunktet positiv til konsentrert bebyggelse som ikke beslaglegger store arealer.

Viktige føringer og tiltak
Det aktuelle planområdet bør bygges ut som en grønn bydel. Vi vil generelt anbefale at tiltakshaver søker best mulig kunnskap, herunder aktuelle eksempler, om hvordan man kan planlegge, utvikle og bygge en grønn bydel i pakt med prinsipper for langsiktig bærekraftig utvikling.

Noen aktuelle eksempler:
Flotmyr – grønn bydel, grønn by
Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort

Den grønne bydelen – Spelhaugen 

Vi vil anbefale at følgende føringer legges til grunn for det videre planarbeidet:

 • Alle nye bygninger i Horten kommune må bygges som plusshus. Det er ikke tilstrekkelig med lavutslippsbygg.
 • Det bør utarbeides en klima-og energiplan for området, herunder plan for å ta i bruk solenergi som energikilde.
 • Kommunen bør vurdere om det skal gis tilskudd til solenergi.
 • I alle bygg bør man benytte materialer og byggemetoder som gir minst mulig utslipp av klimagasser og som bidrar til god folkehelse. Det anbefales mest mulig bruk av trevirke.
 • Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold mener at Horten sentrum bør gjøres bilfritt og antall parkeringsplasser i sentrum derfor vurderes redusert. Vi anbefaler følgelig at antall parkeringsplasser knyttet til utvikling av området begrenses mest mulig.
 • Det må legges til rette ladepunkter for elbiler i det nye boligområdet.
 • Det må legges til rette for fotgjengere og syklister, herunder sykkelparkering og mulighet for lading av el-sykler.
 • Havstigning vil på lang sikt vil ha konsekvenser for strandlinjer og bebyggelse nær fjorden. Utvikling og planlegging av området må vurderes ut fra fremtidig havstigning.
 • Det må utarbeides en ambisiøs plan for grøntstruktur i området. Det bør plantes trær, busker og blomster m.m. for å gi god trivsel i området og bidra til naturmangfold. Man bør unngå store flater med asfalt og tak. Jord og vegetasjon binder vann/nedbør, ta høyde for de eksisterende og kommende klimaendringene.
 • Eventuelle konsekvenser for Oslofjorden bør utredes nærmere.
 • Vi vil anbefale at bebyggelsen utformes slik at den i minst mulig grad virker som en barriere mellom byen og fjorden. Estetiske hensyn må generelt ivaretas mest mulig.
 • Det bør etableres gode sosiale møteplasser og legges til rette for nærbutikk m.m.
 • Barn og unges interesser må kartlegges, herunder muligheten for å gi barn muligheter for lek, opplevelser og nærhet til grøntstruktur.