Vil legge til rette for gyteplass for sjøørret

Naturvernforbundet var i går på befaring ved Tangenbekken nord for Horten for å undersøke hva som kan gjøres for å for å gi sjøørreten gode gyteforhold.

Naturvernforbundet i Horten hadde i går en befaring til Tangenbekken naturreservat som ligger ca. 5 km sør-øst for Holmestrand sentrum. Området som ble fredet 13. juni 1980, ligger i hovedsak i Tønsberg kommune, men Tangenbekken og sidebekker som renner inn i den ligger delvis innenfor Hortens kommunegrense. Naturvernforbundet i Horten har i lang tid jobbet med saker som kan ha og har hatt innvirkning på økosystemet i området.

Bakgrunnen for gårsdagens befaring var å undersøke hva som kan gjøres for å legge tilrette for gode gyteforhold for sjøørret i Tangenbekken. Statsforvalteren blir kontaktet ang planer, og kan se på dette som en del av oslofjorden.

TANGENBEKKEN NATURRESERVAT

Tangenbekken naturreservat ligger i Tønsberg kommune (tidligere Re kommune) ca. 5 km sør-øst for Holmestrand sentrum. Området, som har fått navnet fra Tangenbekken, ble fredet 13. juni 1980. Formålet med fredningen var å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap. Edelløvskogen består av gråor-heggeskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog. Innen området fins innslag av gransamfunn. Tresjiktet domineres for det meste av ask. Isprengt vokser gran, gråor, lønn, alm og store enkelt-forekomster av bjørk. Busksjiktet er særlig velutviklet langs bekkene med hegg, rips, korsved, og alm. Feltsjiktet er frodig: hvitveis, vårkål, strutseving, skogstjerneblom, brunrot, firblad, skogsnelle, og mjødurt. Tangenbekken og sidebekker som renner inn i den ligger delvis innenfor vår kommunegrense. Naturvernforbundet i Horten har i lang tid jobbet med saker som kan ha og har hatt innvirkning på økosystemet i området. 

Veibeskrivelse:

Fra sør: Ta av kryss 32 mot Holmestrand sentrum. I rundkjøring er det merket mot Sand Camping. Fra rundkjøringa følger du rv. 313 snaue 600 meter, ta til høyre og følg Sandsveien og Helland5, ca. 600 meter ned til kystledhytta. Merk: Bom er låst mellom kl. 23 og 07.

Fra nord: Ta av E-18 ved Kopstad (kryss 33), og kjør tilbake til kryss 32 mot Holmestrand sentrum, følg forklaring under.

Se kart her