Bør ikke gje løyve til bygging av Mork kraftverk

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meinar det ikkje bør gjevast løyve til bygging av Mork kraftverk. Dersom eit løyve likevel blir gjeve, må i alle fall planen om å ta sideelva Kolda inn i inntaket fråfallast. Denne elva er godt synleg i landskapet og dermed positiv for landskapsopplevinga, og ein røyrleidning og anleggsveg vil vere framandelement i dette landskapet. Kolda vil også og ikkje minst vere viktig for å auke restvassføringa i elva etter ei utbygging. Les heile høyringa.

Høyring fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane om bygging av Mork kraftverk