Enormt naturinngrep planlegges i Førdefjorden

I et av Vestlandets vakreste og mest uberørte fjordlandskaper vil Nordic Mining åpne et gigantisk dagbrudd, og bl.a. dumpe 280 millioner tonn industrislam rett i fjorden. – Konsekvensene bl.a. for vårt omdømme som forvalter av «verdens beste og mest uberørte reisemål» (National Geographic om vestlandsfjordene), tilsier at dette må skrinlegges, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Haltbrekken gir full støtte til Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord, som sammen med lokale miljøgrupper arrangerer lokalt fakkeltog mot planene lørdag 22. november. Haltbrekken varsler at dette kan seile opp som en av de største naturvernkonfliktene i valgåret 2009.

Det er selskapet Nordic Mining ASA som søker utslippstillatelse for uttak av rutil i Engebøfjellet, lokalisert ved bygda Vevring midt i Førdefjorden. Her ligger verdens største, kjente forekomst av mineralet rutil, og selskapet ser for seg en omsetning på flerfoldige milliarder kroner i løpet av diriftsperioden. Naturvernforbundet mener de reelle miljømessige konsekvensene ikke kommer fram i de framlagte planene.

Selskapet planlegger utak fra åpent dagbrudd i minst 15 år som medfører omfattende støv- og støyproblemer. Det planlegges døgnkontinuerlig drift med fjellsprengninger og stor industrivirksomhet tett innpå en rekke bygder og bosettinger hvor livskvaliteten vil bli vesentlig forringet. Støvet kan få store følger for folkehelsa, for muligheten til å drive landbruk og til å opprettholde kulturlandskapet og for livet i og langs fjorden. Av utslippssøknaden går det fram at ”deponering av store mengder mineralpartikler i Førdefjorden forventes å skade eller utslette dyrelivet på bunnen mens deponeringen pågår og ha langtidsvirkninger etterpå”.

Men et fjorddeponi av industriavfall i denne veldige størrelsesordenen vurderes å kunne gi katastrofale miljøkonsekvenser for hele Førdefjorden som sammenhengende økosystem. Førdefjorden er vernet som nasjonal laksefjord fra Ålesundet som ligger like innenfor destinasjonen for uttak av rutil. Villaksen må uansett ta hele fjorden i bruk på vei inn til de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra innerst i fjorden.

Andre konsekvenser av giganttiltaket framgår av brevet fra Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord til Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet nedenfor.

Hjelp oss å påvirke – bli medlem!

BREV TIL MVD OM BERGVERKSINDUSTRI I FØRDEFJORDEN