Forvaltningsplan for Nærøyfjord-området i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utarbeidd eit forslag til forvaltningsplan for denne delen av UNESCO sitt siste verdsarvområde. Forslaget er sendt på ein brei lokal og sentral høyring. Våre berørte lokallag, fylkeslaget og sentralleddet har samla seg om ei felles fråsegn, satt i pennen av tidlegare leiar, Erik Solheim.

presiserer i fråsegna at dette er natur som treng eit relativt strengt vern mot inngrep og skadeleg bruk, og det er eit kulturlandskap som har krav på ein solid innsats av restaurering og vedlikehald.

Les høyringsfråsegna

Temaside: Områdevern og arealsaker

Fråsegn