Vil verne mer edelløvskog i Sogn og Fjordane

– Sogn og Fjordane er kanskje det aller viktigste fylket i landet for edelløvskog. Vi er derfor skuffet over at ikke flere av fylkets til dels unike områder av denne artsrike typen er foreslått vernet. Samtlige områder i forslaget som nå er på høring, må vernes uten innskrenkninger, sier seniorrådgiver Thor Midteng i Norges Naturvernforbund. Forbundet sentralt har, sammen med sitt fylkeslag i Sogn og Fjordane, sendt høringsuttalelse til Fylkesmannen om forslaget til verneplan for edelløvskog i fylket.

Naturvernforbundet stiller to hovedkrav i sin uttalelse. For det første er det helt avgjørende at alle områdene som er med i forslaget vernes i sin helhet. For det andre må det foretas en supplering av planen gjennom en verneplan 2. – Begge deler er nødvendig for å sikre unike naturverdier i fylket for framtiden, men også om vi skal nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold i Norge innen 2010, understreker Thor Midteng.

Omsynet til verneverdiane må vere avgjerande for om ein skal tillate hogstinngrep i reservata, og eventuelt kva slag hogst, legger leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Jon Farestveit til. – Kva som er akseptabelt må difor avklarast gjennom biologisk funderte forvaltnings- og skjøtselsplanar. Næringsinteresser må ikkje få fortrinn i disse få perlene óg.

Naturvernforbundet ber om at det snarest lages planer for fjerning av fremmede treslag som bl.a. gran og platanlønn i reservatene og av frøkilder utenfor reservatene.

I de fleste områdene ser det ut til at beiting kan være positivt for verneverdiene, skriver Naturvernforbundet. Samtidig støtter organisasjonen forbud eller streng begrensning i et fåtall områder der beite er negativt for verneverdiene.

Les høringsuttalelsen

Les tidligere saker:
Ny rapport: Unike skoger
Fjerning av fremmede arter i Naturreservatene i Hordaland
Viktig vern av statlig skog

Temasider: Skog Områdevern og arealsaker Vern TrillemarkaJa, det er viktig å sikre denne delen av naturarven for våre etterkommer. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem og på andre måter støtte Naturvernforbundets arbeid