0544201105 Reguleringsplan for Juvike grustak

Naturvernforbundet i Valdres er blitt bedt av én av sine medlemmer om en uttalelse angående reguleringsplanen for Juvike grustak. Det aktuelle medlem er hytteeier i området og har sendt oss hytteeiernes merknader til reguleringsplan av 3.desember.

Merknadene er omfattende og de innvendinger mot denne reguleringen i et naturvernperspektiv er lett forståelige.

Inngrepet er meget omfattende. Kartet viser at grustaket vil ha en lengde på nærmere 600 meter og en høyde på 50 meter og dermed representere et meget stort inngrep i landskapet. Noe som vil forringe verdien som friluftsområde og sette Øystre Slidre som vertskommune for både hytteeiere og turister i et meget uheldig lys.

Vi har fått opplyst at områdene rundt det planlagte grustaket er meget kalkrike og dermed kan være grobunn for en rekke interessante arter, slik som orkideer, innsekter og diverse sopparter. Sjekklisten for arealplaner under punktet «naturvern – friluftsliv» konkluderer med at planen som berører området ikke er registrert som viktig eller svært viktig for biologisk mangfold. For allmenheten vil det være av interesse hva som er grunnlaget for denne konklusjonen og vi ber derfor om en kopi av kartleggingsrapporten.

Ett av punktene som kommenteres i nevnte merknad er nærheten til et eksisterende steinbrudd på Kolstad. Etter vår vurdering vil det, i samsvar med etablert praksis i Sverige, være riktig å utsette igangsetting av nye grustak til etter at eksisterende grustak i området er blitt utnyttet optimalt.

For Naturvernforbundet i Valdres,

Fred Kuyper

Skaveldbygda – 2920 Leira