Rovdyr

Rovdyrmotstanderen Birger Hagen fra Skrautvål har fått komme frem med sine synspunkter i et intervju her i avisen. Vi i Naturvernforbundet har et helt annet syn på rovdyrene.

Vi mener rovdyrene på linje med alle andre skapninger i naturen, er verdifulle og verneverdige. De er en del av en helhetlig og levende natur. Heldigvis er det slik at dette nå også er nedfelt i internasjonale konvensjoner som Norge er tilsluttet og i naturmangfoldloven som Stortinget vedtok i 2010. Den politikken Birger Hagen ønsker seg, kan han altså ikke få uten at Norge først trekker seg fra internasjonalt samarbeid om naturvern og endrer gjeldende lover.

Løse påstander om utsetting av ulvehybrider i norsk natur, er bare noe av det Hagen kommer med som det ikke er verdt å kommentere. Hans påstand om at jerven overlevet tidligere tiders skuddpremieregime, er det imidlertid grunn til å tilbakevise. Jerven ble i løpet av 1960-årene gjennom intens jakt, utryddet fra alle fjellområdene fra Dovre og sør og vestover. Det vil si i alle fjellområdene i Sør-Norge vest for Østerdalen. Dette er meget betydelige høyfjellsområder som er naturlige leveområder for jerv. Etter fredningen på 1970-tallet har jerven igjen kunnet utvide leveområdene sine noe, basert på innvandring nord og øst fra, i siste instans fra Sverige. Det er også grunn til å fremheve at Norge til tross for at jerven formelt sett er fredet, fremdeles fører en meget restriktiv politikk når det gjelder artens utbredelse. Av en bestand i landet som helhet på anslagsvis 300 individer, er det de senere årene blitt avlivet omkring 100 pr år. Mange av disse er av Statens Naturoppsyn blitt avlivet etter at de er jaget med snøskuter eller helikopter, og mange tisper og valper er blitt gravet ut av hiene og drept. Det er langt mer jerv i Sverige enn i Norge, men der drives det likevel så godt som ikke jakt på jerv. Norsk rovdyrforvaltning overlater i realiteten i stor grad ansvaret for å unngå utryddelse til svenskene. Bestanden av jerv i Oppland og i tilgrensende fjellområder i Møre og Romsdal, samt Sør-Trøndelag, er nå ikke på mer enn omkring 50 individer og de er blitt færre de senere årene. Dette er hele grunnlaget for jervens overlevelse i Sør-Norge vest for Østerdalen, hvilket gir stor grunn til bekymring.

De synspunkter Birger Hagen står for, og som han sier han fremmer gjennom medlemskap i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, innebærer at de store rovdyrene betraktes som rene skadedyr som bør fjernes fra naturen. Vi i Naturvernforbundet ønsker å bevare naturen som helhet og mener derfor at det er behov for et forbedret, ikke svekket, vern av rovdyrene i Norge.

Naturvernforbundet i Valdres

Fred Kuyper

Naturvernforbundet i Oppland

Kjell Fredrik Løvold