10 år!

I år er det 10 år siden det ble startet et lokallag for hele Valdres. Etter en rekke forsøk med lokale lag i alle Valdres kommuner unntatt Sør-Aurdal, har det vist seg at regionale lag må til for å få til en viss kontinuitet i naturvernarbeid på lokalt plan.

Endre M. Lidal

Opprinnelig var det mening at hver kommune skulle være representert i styret, noe vi klarte de første år som vi drev med våre aktiviteter.

Gradvis har det av forskjellige årsaker blitt vanskelig å få dette til. Men vi gir ikke opp og håper at vi for kommende periode klarer å få med noen flere til å dele på de oppgaver som er naturlig å jobbe med. Selv om vi har begrenset økonomi, er det muligheter for de som ønsker å delta mer aktiv å få en oppdatering i organisasjonens arbeid. Som oftest vil eventuelle kostnader ved deltakelse i kurs og møter bli dekket av hovedorganisasjonen. Lokallaget har også midler som kan brukes til å dekke kursdeltakelse. For øvrig er det mange oppgaver som ikke vil koste noe å delta i.

Naturvern omfatter mange tema, derfor er det spesielt viktig at vi får flere til å engasjere seg. Ingen kan eller rekker å engasjere seg i alt, men alle kan bidra med noe som de har spesiell interesse for. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du brenner for. Jeg gir noen stikkord:

 • Klassisk naturvern (vern av biologisk mangfold/ verneområder)
 • Rovdyrsaken
 • Forurensningssaker  / støy
 • Energi og klima
 • Samferdsel
 • Hyttepolitikk
 • Miljøvern i skolen
 • Internasjonal natur- og miljøvern 
 • Jord-og skogsvern
 • Skjøtsel av gamle slåtteenger/ hindre gjengroing
 • Miljøvern i hverdagen
 • Andre saker

I året som gikk har vi brukt en god del tid på forurensingsaker. Rydding av Bagnskleiva var et forholdsvis stort prosjekt. Vi har planer om å fortsette med dette i 2016 og vil organisere en aksjonsuke i løpet av våren.

Vi har også engasjert oss i flere år i vassdragsvern. Selv om de fleste vassdrag i Valdres er bygd ut, er det fortsatt planer om flere kraftverk. Kartleggingen av artsmangfoldet er ikke alltid godt nok gjort.  

Energi og klimasaken vil være aktuell å jobbe med i «all fremtid», det er viktig at vi engasjerer oss. Likedan i de store veiprosjektene som det er planer om.

Vår oppgave er å formidle naturens egenverdi og dens betydning for oss mennesker overfor våre politikere. De må forholde seg til mange sider ved samfunnsutviklingen når de tar sine beslutninger. Det er viktig at naturvern ikke bare blir en salderingspost.

Så fort vi har bestemt oss for årets arrangement, vil vi sende våre medlemmer en epost melding og håper på at det blir et aktivt år for Naturvernforbundet i Valdres!  

Med et ønske om et godt naturvernår.

Fred Kuyper, styreleder