Aårsmelding 2015

Årsmelding 2015

Laget har 94 medlemmer per 1. januar, som er en økning på 5 medlemmer siden 1. januar 2015. Noen av disse er husstandsmedlemmer som har bostedsadresse utenfor Valdres.

Styret i 2015 har bestått av:

Fred Kuyper, leder, Nord-Aurdal

Ole Morten Fossli, sekretær, Etnedal

Bjørn Vagstein, kasserer, Nord-Aurdal

Ellen Bakke, varamedlem, Etnedal

Det er blitt avholdt tre styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår nettside www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres. Se under fanen «om oss», møtereferater.

Årsmøtet ble holdt mandag 23.mars på Auditoriet ved Valdres videregående skole. Møtet ble åpnet med temamøte om «Forenkling av utmarksforvaltning». Innledning, diskusjon og spørsmål fra salen. Innledere var Ingvild Elise Ihle fra Fjellnettverket og Maren Esmark, general sekretær i Naturvernforbundet. Møtereferatet er tilgjengelig på vår nettside.

I 2015 har vi fortsatt hatt fokus på vannkraftutbyggingsplaner. Den såkalt Småkraftpakke Valdres ble sendt til høring med en 3 måneders uttalelsesfrist. Uttalelsen er blitt gjort i samarbeid med fylkeslaget ved leder Paul Lindviksmoen. Elva Ygna i Øystre Slidre ble tidlig i prosessen tatt ut av planen. NVE mener at pga. konflikter med forekomst av rødlistearter i flere truethetskategorier og hensynskrevende naturtyper av A-verdi, er ulempene ved tiltaket større enn fordelene og dermed er ikke kravet i vannressursloven § 25 oppfylt. Det gis ikke konsesjon til å bygge Ygna kraftverk. Det er per 1. januar ikke kommet noen avklaring i forhold til de øvrige planer, inkludert Vinda og Storefoss.

I juni deltok to av styremedlemmene i et møte om det pågående forskningsprosjektet HydroBalance under CEDREN som undersøker blant annet de lokale effektene knyttet til fremtidens kraftproduksjon. Tyin er ett av de vann som er med i denne vurderingen. Naturvernforbundet i Valdres deltok i et fokusgruppemøte, sammen med tre lokale grunneiere og en representant for Jeger og Fisk i Vang. Referat fra dette møtet finnes under «Nyheter» på vår nettside.

I slutten av mai ble det gjennomført en vandring langs Vinda i anledning «Friluftslivåret» med godt fremmøte. Vi benyttet anledningen til et åpent møte om vannkraftutbygging i et biomangfold perspektiv.

I april var det møte om stamvegutbygging ifm Valdresdebattane. Vi stilte opp med en representant fra styret og deltok i debatten.

Avisa Valdres tok opp forsøplingen av Bagnskleiva, en sak vi har hatt på vårt program i flere år. Det førte til en uttalelse fra ordføreren i Sør-Aurdal at de kunne være med på å finansiere en ryddeaksjon. Vi tok kontakt og fikk en avtale både med Sør-Aurdal og Statens vegvesen om finansiering som kunne dekke utgifter til leie av kranbil. Til sammen ryddet vi 2,7 tonn med søppel fra en rekke deponier langs strekningen Bjørgo – Bagn. VKR stilte med kontainer og transport til miljøstasjon vederlagsfritt. Flere medlemmer og ikke-medlemmer deltok.

9.mai ble det gjennomført en ryddeaksjon ifm årets «Strandryddedag» langs Fløafjorden i Leira. Dessverre dårlig fremmøte, men allikevel en tilhenger full av søppel ble samlet inn.

I løpet av sommeren har vi på nytt kartlagt de tidligere registrerte ureglementære avfallsdeponier, inkludert biloppsamlingsplasser. Kun få av disse er blitt ryddet i løpet av de 6 år som har gått siden første kartleggingen.

2.november hadde vi et åpent møte om «Søppelfritt Valdres» hvor vi hadde invitert folk fra kommunene, politiet, Statens vegvesen, Valdres Natur- og kulturpark, VKR og Valdres Metall AS. Det ble bestemt at dette er aktuelt å jobbe med i 2016.

Styrelederen har deltatt i et møte om elvemuslinger i Sør-Aurdal. Departementet har gitt støtte til et prosjekt med infotavler langs elva. Saken følges opp av grunneiere og Ellen Margrethe Stabursvik, prosjektleder for Vannområde Valdres og Hallingdal. 

Vi har sendt inn flere leserinnlegg til avisa Valdres som ikke er blitt tatt inn.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å uttale oss i alle kommune (del)planer vi får tilsendt. Vi har fulgt opp to saker som hytteeiere har kontaktet oss om med uttalelser og telefonisk kontakt med kommunene. 

Styrelederen har deltatt i Landsmøtet til Naturvernforbundet. Også i år har vi påpekt kommunenes miljøansvar og informasjonsplikt om miljøstatus.  

To av styremedlemmene deltok i årsmøtet til fylkeslaget.

Vi har forholdsvis regelmessig oppdatert vår nettside. Under fanen «Miljøstatus» finner man en oppdatering av «Kommunebilder» for 2015. Vi forsøker å drifte vår Facebookside i den grad vi har kapasitet.

Fred Kuyper