Anbefaler tettere rovviltsamarbeid

Ekspertene i Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.

Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt arbeider for at overvåkingen av de fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge skal være best mulig. I november var rådets medlemmer samlet til møte på Arlanda i Sverige og rådets anbefaling var klar:

Bestandsovervåkingen av artene i Norge og Sverige bør samordnes, og Finland og Russland bør også med i samarbeidet.

Snart i mål med gaupe og jerv

Direktoratet for naturforvaltning i Norge og Naturvårdsverket i Sverige er allerede godt i gang med å samordne overvåkingen av gaupe og jerv i de to landende. I mars i år ble det satt i gang et norsk-svensk samarbeid for å utvikle felles metoder for registrering og overvåking.

– Dette arbeidet er nå i sluttfasen, og målet er at disse to artene skal overvåkes med felles metoder og rapportering i begge land fra og med 2013, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Fagrådet anbefaler at det neste år blir gjort en tilsvarende samordning for artene brunbjørn, ulv og kongeørn.

Økt fokus mot øst

Fagrådet anbefaler også at Norge og Sverige sammen arbeider for å få mer kunnskap om genetiske sammenhenger mellom rovdyrbestandene i vest og øst. Videre bør det arbeides for en økt samordning og kommunikasjon med forskningen og forvaltningen i Finland og Russland om bestandsovervåking av rovviltartene.

I møtet i november ble også Fagrådets tidligere anbefalinger gjennomgått, og det ble redegjort for hvilke av anbefalingene som var fulgt opp og hvilke det fortsatt arbeides med.

Rovdata er sekretariat for Fagrådet, og har ansvaret for å tilrettelegge for rådets arbeid.

Anbefalingene fra Fagrådets møte i november finner du i sin helhet her.