Ang. Rudsbygd Steinbrudd, varsel om oppstart av endring av reguleringsplan, Lillehammer kommune

Arealplan Monset, 25.09.2020, Gamlevegen 299A. 2624 Lillehammer Høringsuttalelse vedr. varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Rudsbygd steinbrudd i Lillehammer kommune med høringsfrist 25.09.20.

Ny reguleringsplanen vil ligge innenfor avsatt område i kommunens arealplan for råstoffutvinning + en utvidelse på 7daa i LNF område. Naturvernforbundet er i utgangspunktet kritisk til en utvidelse i LNF-området. 

Forslagsstiller ønsker å se på muligheten for å etablere asfaltverk, midlertidig/permanent deponi og snø deponi innenfor planområdet. 

Naturvernforbundet i Lillehammer stiller seg kritisk til dette. Tiltakene vil være potensielle utslipps-/forurensningskilder som kan gi konsekvenser for miljøet; grunnen, vassdrag og luft.  Vi mener nye tiltak også vil føre til økt trafikk, støy og støv.

Vennlig hilsen

 

Styret i naturvernforbundet i Lillehammer

Terje Onshus (leder)