Arbeidsprogram 2013

ARBEIDSPROGRAM for 2013

Vårt arbeid skal foregå i tråd med Norges Naturvernforbunds vedtekter, formål, plattform og tradisjoner.

1.ORGANISASJON/STYRET

o Vi skal være representert i alle seks Valdres-kommuner.

– Styret har som oppgave å jobbe for å øke medlemstallet, avholde åpne styremøter,

arrangere minimum to medlemsmøter i året og vedlikeholde lokallagets internettside. Styrets naturvernpraksis skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram i fylkeslag og sentrale organisasjon.

2. VIKTIGE SAKER VI SKAL JOBBE MED

Gjennom argumentasjon, opplysningsarbeid, kartlegging, uttalelser og svar på høringer skal vi alene og i samarbeid med andre jobbe for:

Ÿ Klassisk naturvern

aktivt vern og aktiv forvaltning av nasjonalparker og andre vernede og verneverdige områder.

at ”randsoner” til vernede områder beholdes og utvikles som buffersoner.

  • at kommersielle tiltak og aktiviteter i vernede områder ikke skjer på bekostning av naturen.

å sikre biologisk mangfold gjennom barskogvern, vern av kulturlandskap, bevaring av inngrepsfrie og villmarkspregede områder og andre tiltak.

Ÿ Aktivitet og inngrep

at ressurs- og arealkrevende hyttebygging begrenses.

at reiselivsnæringen blir mindre ressurskrevende og miljøbelastende.

at motorferdsel i utmark og vassdrag begrenses til det aller nødvendigste.

sikring av allemannsretten til fri ferdsel og en bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Ÿ Klima, energi og vassdrag

vern av vassdrag og grønne randsoner rundt vassdrag.

at etablering av mikro- ,mini- og småkraftverk ikke fører til uheldige og irreversible inngrep.

energiøkonomisering, økt bruk av fornybare energikilder og andre tiltak som bidrar til å redusere lokale klimagassutslipp.

  • jobbe for opprettelse av lokale og regionale klima- og energihandlingsplaner.

Ÿ Industri og forbruk

at produksjon, handel og forbruk gir mindre avfall og ressursbruk, støtte økologisk og naturbasert næringsutvikling og jobbe for å forhindre klimagass- og forurensningsutslipp.

Ÿ Samferdsel

at investeringer til veg dreies mer over til nødvendige utbedringer, vedlikehold og kollektivtransport og jobbe for at klimagassutslipp fra vegtrafikk reduseres.

at mer gods føres over til bane slik at tungtransporten på vegene reduseres og jobbe med mål om opprettelse av turist- og godstransport på Valdresbanen til Bjørgo.

Ÿ Rovdyr

en best mulig rovdyrforvaltning som sikrer tilstrekkelige store leveområder for de

store rovdyrene og reduserte konflikter mellom beitedyr og rovdyr.

Konkretisering av en del aktuelle prosjekter:

1. Oppfølging rapporten ”Kommunebilde 2012 (Fylkesmannen i Oppland)

Dette er et dokument der Fylkesmannen vurderer hvordan den enkelte kommune i regionen «leverer» tjenestene til innbyggerne. Naturvernforbundet i Valdres vil forsøke å følge med på og å påvirke den videre prosessen. (Se utdrag under fanen Miljøstatus)

2. Gjennomføring av turer med interesserte medlemmer og potensielle medlemmer

Laget vårt har fått tildelt midler til finansiering av turaktiviteter, totalt kr. 18.000,-. I forbindelse med Aksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på Beitostølen er det blitt brukt en del penger til annonsering av en tur. Tilsvarende vil vi bruke penger til annonsering av en tur til Finndalshornet palmesøndag.

Det må være et mål at vi får til så mange turer som mulig innenfor de rammer fylket har gitt oss ved overføring av disse pengene. Samtidig kan dette være et viktig grunnlag for verving av nye medlemmer.

3. Oppfølging kartlegging av ureglementære avfalssdeponi

Ole Morten har i oppdrag for Fylkesmannen gjennomført en omfattende kartlegging av ureglementære avfallsdeponi i Oppland. Fire av Valdres kommuner er kartlagt. Et område som vi har planer om et konkret tiltak er Bagnskleiva. Det krever et samarbeid med flere instanser. Samme oppfølging var planlagt for 2012, men måtte utsettes. Vi vil prioritere dette for 2013.

4. Oppfølging av diverse plansaker/ reguleringssaker mm.

5. Forslag om en månedlig «grønn kafe», inspirert av andre fylkes- og lokallag 

Dette kan gjøres i samarbeid med andre «grønne» organisasjoner, slik som DNT, Jeger og fisk, ornitologisk forening, humleklubben, norsk bonde- og småbrukarlag, norges sopp- og nyttevekstforening med flere. Hensikten er å treffe folk med interesse for naturen og i fellesskap skape begeistring for den urørte naturen. Også denne aktivitet kan være grunnlag for flere medlemmer. Det er mulighet for å søke økonomisk støtte gjennom «Studieforbundet natur og miljø» ved å gjennomføre studiesirkler. Dette kan knyttes opp mot «grønne kafeer».

6. Videreutvikle våre nettsider

Det kan gi mulighet for å engasjere våre medlemmer. Under fanen «Velg deg en art» er det mening å skape aktivitet. Kanskje kan vi danne små arbeidsgrupper som er interessert i å arbeide med truede arter i Valdres.

Eksempler på arter: (hentet fra «Kommunebilde 2012):  

Skjeggklokke (Etnedal og Nord-Aurdal), dragehode, mjuktjafs (særlig Nord-Aurdal), flere arter av beitemarksopp, dvergmarinøkkel (Vang), håndmarinøkkel (flere kommuner), huldrestry (Nord- og Sør-Aurdal). elvemusling og storsalamander (begge Sør-Aurdal), dobbeltbekkasin, urvalmue (Vang), myrhauk og hubro (flere kommuner).