Arbeidsprogram 2016

ARBEIDSPROGRAM for 2016 Vårt arbeid skal foregå i tråd med Norges Naturvernforbunds vedtekter, formål, plattform og tradisjoner.

1.Jubileumsfeiring

Vi diskuterer i første møtet med det nye styret aktiviteter som kan markere at laget har 10-års jubileum i år. Vi følger med i jubileumsfeiringen av fylkeslaget, som er 50 år i år.

2. Vassdragsnatur

Det er fortsatt ikke tatt noen avgjørelse om de gjenstående vannkraftprosjekter i Valdres. Vi følger med i den videre saksgangen og engasjerer oss i den grad dette er aktuelt.

3. Oppfølging rapporten «Kommunebilde 2016» (Fylkesmannen i Oppland)

Dette er et dokument der Fylkesmannen vurderer hvordan den enkelte kommune i regionen «leverer» tjenestene til innbyggerne. Naturvernforbundet i Valdres vil forsøke å følge med på og å påvirke den videre prosessen. SE under fanen Miljøstatus på vår nettside.

4. Gjennomføring av turer med interesserte medlemmer og potensielle medlemmer

Vi forsøker å få til totalt seks turer, én i hver kommune. Til dette er det aktuelt å spørre medlemmer fra den enkelte kommune å komme med forslag. Og vi ber dem å bidra med organisering av en tur, som også har naturvern interesse. 

5. Oppfølging kartlegging av ureglementære avfallsdeponi

I vårt arbeidsprogram for 2015 ble det understreket behovet for å avslutte denne saken, noe som delvis er gjort. Det er viktig at de resterende saker blir fulgt opp. Det er tatt kontakt med representanter for kommuner, VKR og Valdres Metall AS om en mulig felles satsing på en aksjonsuke med tittelen «Søppelfritt Valdres». Avisa Valdres er blitt kontaktet om dekning av denne aksjonen og sagt seg interessert i å bidra med stoff.

6. Oppfølging av diverse plansaker/ reguleringssaker mm.

Det enkelte styremedlem må ta ansvar for «sin» kommune. I de kommuner vi ikke har styremedlemmer fra, må vi fordele oppgavene mellom styremedlemmer. Erfaringer fra tidligere år har vist at dette bare vil være delvis mulig. Vi må nødvendigvis prioritere de viktigste saker.  

7. Videreutvikle våre nettsider og annen medlemskontakt

Selv om vi har fått registrert begrenset antall besøk, er det viktig at våre medlemmer og andre interesserte har lettvint tilgang til informasjon om hva som foregår i laget.  Vi vil i større grad holde våre medlemmer orientert ved hjelp av e-post. Vi prøver å drifte vår Facebook side etter beste evne.

8. Fortsatt samarbeid med andre miljøgrupper i Valdres

Vi har nå i flere år samarbeidet med Humleklubben og Klima-aksjonen på Beitostølen. Vi ønsker å fortsette dette samarbeid og er åpen for nye samarbeidsprosjekter. En høyst aktuell samarbeidspartner er «Ørrin», lokalavdelingen av Norsk ornitologisk forening. Vi oppfordrer våre medlemmer med interesse for vern av fugler å melde seg inn i lokallaget «Ørrin».