ARBEIDSPROGRAM for 2014

Vårt arbeid skal foregå i tråd med Norges Naturvernforbunds vedtekter, formål, plattform og tradisjoner.

1.ORGANISASJON/STYRET

  • Vi skal være representert i alle seks Valdres-kommuner.

  • Styret har som oppgave å jobbe for å øke medlemstallet, avholde åpne styremøter, arrangere minimum to medlemsmøter i året og vedlikeholde lokallagets internettside. Styrets naturvernpraksis skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram i fylkeslag og sentrale organisasjon.

2. VIKTIGE SAKER VI SKAL JOBBE MED

Gjennom argumentasjon, opplysningsarbeid, kartlegging, uttalelser og svar på høringer skal vi alene og i samarbeid med andre jobbe for:

Ÿ Klassisk naturvern

• aktivt vern og aktiv forvaltning av nasjonalparker og andre vernede og verneverdige områder.

• at ”randsoner” til vernede områder beholdes og utvikles som buffersoner.

  • at kommersielle tiltak og aktiviteter i vernede områder ikke skjer på bekostning av naturen.

• å sikre biologisk mangfold gjennom barskogvern, vern av kulturlandskap, bevaring av inngrepsfrie og villmarkspregede områder og andre tiltak.

Ÿ Aktivitet og inngrep

• at ressurs- og arealkrevende hyttebygging begrenses.

• at reiselivsnæringen blir mindre ressurskrevende og miljøbelastende.

• at motorferdsel i utmark og vassdrag begrenses til det aller nødvendigste.

• sikring av allemannsretten til fri ferdsel og en bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Ÿ Klima, energi og vassdrag

• vern av vassdrag og grønne randsoner rundt vassdrag.

• at etablering av mikro- ,mini- og småkraftverk ikke fører til uheldige og irreversible inngrep.

• energiøkonomisering, økt bruk av fornybare energikilder og andre tiltak som bidrar til å redusere lokale klimagassutslipp.

  • jobbe for opprettelse av lokale og regionale klima- og energihandlingsplaner.

Ÿ Industri og forbruk

• at produksjon, handel og forbruk gir mindre avfall og ressursbruk, støtte økologisk og naturbasert næringsutvikling og jobbe for å forhindre klimagass- og forurensningsutslipp.

Ÿ Samferdsel

• at investeringer til veg dreies mer over til nødvendige utbedringer, vedlikehold og kollektivtransport og jobbe for at klimagassutslipp fra vegtrafikk reduseres.

• at mer gods føres over til bane slik at tungtransporten på vegene reduseres og jobbe med mål om opprettelse av turist- og godstransport på Valdresbanen til Bjørgo.

Ÿ Rovdyr

• en best mulig rovdyrforvaltning som sikrer tilstrekkelige store leveområder for de

store rovdyrene og reduserte konflikter mellom beitedyr og rovdyr.

Konkretisering av en del aktuelle prosjekter:

  1. Aktiviteter ifm Naturvernforbundets 100-års jubileum

Vi skal presentere fotoutstillingen som forbundet har laget i anledningen jubileet. Etter plan vil bildene bli stilt ut på bibliotekene i Valdres, kombinert med en kveld hvor vi presenterer vårt forbund og de aktiviteter vi driver med.

  1. Videreutvikle «Vindas Venner»

Vi vil danne en arbeidsgruppe med deltakere fra politiske partier, grunneiere, vassverk mm for å se på aksjonsmuligheter mot utbygging av elva Vinda, den største av de planlagte kraftutbygginger i Valdres.

3. Oppfølging rapporten «Kommunebilde 2013» (Fylkesmannen i Oppland)

Dette er et dokument der Fylkesmannen vurderer hvordan den enkelte kommune i regionen «leverer» tjenestene til innbyggerne. Naturvernforbundet i Valdres vil forsøke å følge med på og å påvirke den videre prosessen. SE under fanen Miljøstatus

4. Gjennomføring av turer med interesserte medlemmer og potensielle medlemmer

Foreløpig planlagt en tur langs Vinda elva ifm med Verdens miljøverndag den 5. juni. Vi ber våre medlemmer om å komme med forslag på turer.

5. Oppfølging kartlegging av ureglementære avfalssdeponi

Ole Morten har i oppdrag for Fylkesmannen gjennomført en omfattende kartlegging av ureglementære avfallsdeponi i Oppland. Fire av Valdres kommuner er kartlagt. Rundspørring og ny kartlegging har vist at det fortsatt er mye ureglementære deponi igjen. Vi er nødt til å få en avslutning på denne saken i 2014.

6. Oppfølging av diverse plansaker/ reguleringssaker mm.

Det enkelte styremedlem må ta ansvar for «sin» kommune. I de kommuner vi ikke har styremedlemmer fra, må vi fordele oppgavene mellom styremedlemmer.

7. Videreutvikle våre nettsider

Det kan gi mulighet for å engasjere våre medlemmer. Under fanen «Velg deg en art» er det mening å skape aktivitet. Kanskje kan vi danne små arbeidsgrupper som er interessert i å arbeide med truede arter i Valdres.

Eksempler på arter: (hentet fra «Kommunebilde 2012): 

Skjeggklokke (Etnedal og Nord-Aurdal), dragehode, mjuktjafs (særlig Nord-Aurdal), flere arter av beitemarksopp, dvergmarinøkkel (Vang), håndmarinøkkel (flere kommuner), huldrestry (Nord- og Sør-Aurdal). elvemusling og storsalamander (begge Sør-Aurdal), dobbeltbekkasin, urvalmue (Vang), myrhauk og hubro (flere kommuner).

8. Fortsatt samarbeid med andre miljøgrupper i Valdres

Vi har nå i flere år samarbeidet med Humleklubben og Klima-aksjonen på Beitostølen. Vi ønsker å fortsette dette samarbeid og er åpen for nye samarbeidsprosjekter.