Arbeidsprogram for 2015

Vårt arbeid skal foregå i tråd med Norges Naturvernforbunds vedtekter, formål, plattform og tradisjoner.

1.  ORGANISASJON/STYRET

 • Vi skal være representert i alle seks Valdres-kommuner.

 • Styret har som oppgave å jobbe for å øke medlemstallet, avholde åpne styremøter, arrangere minimum to medlemsmøter i året og vedlikeholde lokallagets internettside. Styrets naturvernpraksis skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram i fylkeslag og sentrale organisasjon.

2. VIKTIGE SAKER VI SKAL JOBBE MED

Gjennom argumentasjon, opplysningsarbeid, kartlegging, uttalelser og svar på høringer skal vi alene og i samarbeid med andre jobbe for:

Ÿ Klassisk naturvern

• aktivt vern og aktiv forvaltning av nasjonalparker og andre vernede og verneverdige områder.

• at ”randsoner” til vernede områder beholdes og utvikles som buffersoner.

 • at kommersielle tiltak og aktiviteter i vernede områder ikke skjer på bekostning av naturen.

• å sikre biologisk mangfold gjennom barskogvern, vern av kulturlandskap, bevaring av inngrepsfrie og villmarkspregede områder og andre tiltak.

Ÿ Aktivitet og inngrep

• at ressurs- og arealkrevende hyttebygging begrenses.

• at reiselivsnæringen blir mindre ressurskrevende og miljøbelastende.

• at motorferdsel i utmark og vassdrag begrenses til det aller nødvendigste.

• sikring av allemannsretten til fri ferdsel og en bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Ÿ Klima, energi og vassdrag

• vern av vassdrag og grønne randsoner rundt vassdrag.

• at etablering av mikro-, mini- og småkraftverk ikke fører til uheldige og irreversible inngrep.

• energiøkonomisering, økt bruk av fornybare energikilder og andre tiltak som bidrar til å redusere lokale klimagassutslipp.

 • jobbe for opprettelse av lokale og regionale klima- og energihandlingsplaner.

Ÿ Industri og forbruk

• at produksjon, handel og forbruk gir mindre avfall og ressursbruk, støtte økologisk og naturbasert næringsutvikling og jobbe for å forhindre klimagass- og forurensningsutslipp.

Ÿ Samferdsel

• at investeringer til veg dreies mer over til nødvendige utbedringer, vedlikehold og kollektivtransport og jobbe for at klimagassutslipp fra vegtrafikk reduseres.

• at mer gods føres over til bane slik at tungtransporten på vegene reduseres og jobbe med mål om opprettelse av turist- og godstransport på Valdresbanen til Bjørgo.

Ÿ Rovdyr

• en best mulig rovdyrforvaltning som sikrer tilstrekkelige store leveområder for de

store rovdyrene og reduserte konflikter mellom beitedyr og rovdyr.

Konkretisering av en del aktuelle prosjekter:

 1. < >

   

  3. Gjennomføring av turer med interesserte medlemmer og potensielle medlemmer

  Foreløpig planlagt en tur langs Vinda elva i samarbeid med fylkeslaget. En aktuell tur vi jobber med er langs Leineåni i Vang. Vi ber våre medlemmer om å komme med forslag på flere elveturer.

  4. Oppfølging kartlegging av ureglementære avfallsdeponi

  I vårt arbeidsprogram for 2014 ble det understreket behovet for å avslutte denne saken, noe som ikke er blitt gjort. Dette må bli en sak vi skal behandle i det førstkommende styremøte.

  5. Oppfølging av diverse plansaker/ reguleringssaker mm.

  Det enkelte styremedlem må ta ansvar for «sin» kommune. I de kommuner vi ikke har styremedlemmer fra, må vi fordele oppgavene mellom styremedlemmer.

  6. Videreutvikle våre nettsider

  Det kan gi mulighet for å engasjere våre medlemmer. Under fanen «Velg deg en art» er det mening å skape aktivitet. Dessverre har det ikke skjedd noe i løpet av 2014. Men det er fortsatt aktuelt at vi forsøker å danne små arbeidsgrupper som er interessert i å arbeide med truede arter i Valdres.

  Eksempler på arter: (hentet fra «Kommunebilde 2012): 

  Skjeggklokke (Etnedal og Nord-Aurdal), dragehode, mjuktjafs (særlig Nord-Aurdal), flere arter av beitemarksopp, dvergmarinøkkel (Vang), håndmarinøkkel (flere kommuner), huldrestry (Nord- og Sør-Aurdal). elvemusling og storsalamander (begge Sør-Aurdal), dobbeltbekkasin, urvalmue (Vang), myrhauk og hubro (flere kommuner).

  8. Fortsatt samarbeid med andre miljøgrupper i Valdres

  Vi har nå i flere år samarbeidet med Humleklubben og Klima-aksjonen på Beitostølen. Vi ønsker å fortsette dette samarbeid og er åpen for nye samarbeidsprosjekter. En høyst aktuell samarbeidspartner er «Ørrin», lokalavdelingen av Norsk ornitologisk forening.