Arealplan for Sjusjøenområdet

Naturvernforbundet i Lillehammer har tidligere hatt flere innspill til Ringsaker kommunes arealplan for Sjusjøenområdet. Vi tillater oss også denne gangen å komme med noen kommentarer til fritidsbebyggelsen som ligger nært inntil kommune- og fylkesgrensa.

Ringsaker kommune                                                             Lillehammer 1.2.2014                                                       

2381 Brumunddal

Kommuneplanens arealdel 2014-2025, offentlig ettersyn.

Naturvernforbundet i Lillehammer har tidligere hatt flere innspill til Ringsaker kommunes

arealplan for Sjusjøenområdet.

Vi tillater oss også denne gangen å komme med noen kommentarer til fritidsbebyggelsen som ligger nært inntil kommune- og fylkesgrensa.

Området mellom Nordseter og Sjusjøen er et meget brukt friluftsområde sommer som vinter. Det er svært viktig å se området under ett, og ikke la seg binde av en kommune- eller fylkesgrense.

Et topografisk kart viser at det ikke er store områder med friareal igjen nordvest for Sjusjøen i Ringsaker kommune. Hvis Lillehammer kommune hadde hatt tilsvarende utbygging på sin side av kommune-fylkesgrensa ville det ikke vært igjen mye friareal.

Den nye fritidsbebyggelsen FB8 Heståsmyra-Lunkefjell som foreslås her, er etter vårt syn helt uakseptabel. Området ligger i et LNF-område hvor natur og friluftsliv er dominerende.

I en høyde på 920-940 moh., som er en overgangssone til snaufjellet, vil denne bebyggelsen på 60-70 boliger bli svært synlig.

I området er det registrert to lavarter, gubbeskjegg og sprikeskjegg. Det står i sakspapirene at

disse er registrert på Heståsmyra, men siden disse to artenes voksested først og fremst er knyttet til eldre naturskog, spesielt gran, vil de også finnes i skogsområdet. I Norsk Rødliste står de

under kategorien nær truet, NT. En utbygging vil naturlig nok sterkt påvirke disse artene

negativt.

I og med at området ligger mellom to naturtyper, snaufjell og myr, blir det her viktige kantsoner som det i følge pkt. Retningslinjer for naturverdier i sakspapirene, skal tas spesielt hensyn til.

Det biologiske mangfoldet bør utredes i hele området.

Gjennom området går det en stor og velpreparert skiløype mellom Nordseter og Sjusjøen, ei

løype som opplevelsesmessig veksler mellom snaufjell og småskog, og er viktig både for turister og fastboende i begge kommuner.

Bygging av fritidsboliger på BRA 150m2 med full infrastruktur og vinterbrøytede veier, vil i høy grad ødelegge naturopplevelsen.

Området har på sommeren godt brukte turstier, og er ikke minst et viktig nærmiljø til

eksisterende hyttefelt.

I sakspapirene under pkt.4.4 Fritidsbebyggelse i fjellet og under målsetting står det bl.a. at for å bevare områdenes naturkvaliteter må hyttebyggingen videreutvikles i de områdene som allerede er bebygd. Likeledes sies det i sakspapirene at utmarksområdene rundt fritidsboligen er en del av kjerneopplevelsen for brukerne.

Ut i fra disse utsagn går det heller ikke an å ta hull på et helt nytt område.

Et annet viktig område som grenser mot Lillehammer kommune er Kroksjølia FB7.

Dette er et åpent, eksponert fjellområde med stort sett ”gammeldagse” hytter.

En utvidelse og fortetting med over 200 moderne fritidsboliger på 150m2, full utbygging med vann, avløp, strøm og vinterbrøytede veier vil endre hele landskapet, og ytterligere innskrenke et felles naturområde. Her vil det også bli en lysforurensning, synlig i mils omkrets.

Trivselsfaktoren for både beboere og besøkende blir borte med en slik utbygging.

Kommunen har en målsetting om å utvikle Sjusjøen til en attraktiv reiselivsdestinasjon, og Ringsakerfjellet skal være et viktig frilufts- og rekreasjonsområde for innbyggerne, ikke bare i kommunen, men i hele regionen.

Derfor må ikke FB8 Heståsmyra-Lunkefjell tillates, og ingen utvidelse med høystandard boliger i Kroksjølia FB7.

Naturvernforbundet i Lillehammer mener at Lillehammer- og Ringsaker kommune må gå inn for et forpliktende samarbeid for å bevare felles friområder. Det er viktig å ikke sage av den greina man sitter på, men innse at det er et metningspunkt. Natur i nærmiljøet må også prioriteres!

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen

Kopi til:

Lillehammer kommune

Fylkesmannen i Hedmark