Årsberetning 2023

Naturvernforbundet i Gran og Lunner har i løpet av 2023 jobbet med å øke kunnskapen og viktigheten av å bevare gammelskog. Vi har også arrangert og vært medarrangører av flere arrangementer som har til hensikt å gi klærne våre et lengre liv.

Prioriterte saker

Årsmøtet vedtok at vi i 2023 skulle ha hovedfokus på følgende saker:

  • Skogvern
  • Få med flere aktive i laget
  • Klesbyttedag

Organisatorisk

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Granavollen Gjæstgiveri den 9. mars – 2023.

Årsmøtet ble gjennomført med behandling av blant annet regnskap, årsmelding og valg. Det var 10 medlemmer til stede på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet kan ettersendes om ønskelig.

Styret

Styret har hatt 10 styremøter i 2023, og har bestått av:

            Leder:             Kari Ingeborg Molden

            Kasserer:        Marrie Anne Leijenaar

            Styremedlem: Leif Kristian Alm

            Styremedlem: Irene Lunder

Styremedlem: Monica Strandbakke 

            Vara:               Knut Erling Moksnes
            Vara:               Håvard Lucasen

Medlemmer

Naturvernforbundet i Gran og Lunner hadde pr 31.12.2023 179 medlemmer.

Dette er en økning på 28 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt i 2022.

Inkludering og rekruttering

Naturvernforbundet skal fram mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. I lokallaget har vi arbeidet med inkludering og rekruttering ved å blant annet:

  • Være synlige på arrangementer i egen regi og der vi har vært medarrangører.
  • Spredt informasjon om våre aktiviteter i sosiale medier. Facebook og Instagram.

Økonomi

I 2023 endte vi med et overskudd på kroner 17.355,-

Utvikling i lagets egenkapital:

            31. desember 2022:    140.991,- kroner

            31. desember 2023:   158.346 – kroner

Miljøpolitisk arbeid

Naturvernforbundet i Gran og Lunner har jobbet med følgende saker i 2023.

Vern av skog og natur – hyttefelt på Bislingen og Mylla

I samarbeid med NOA har vi kommet med innspill og synspunkter på utbygging av Bisling-området og utbygging av hytter i et 1500 mål stort område vest for Mylla i Jevnaker kommune.

Høringsuttalelse  – Lunner kommunes arealdel.

Vi minner kommunen om “Naturavtalen”, som forplikter kommunen til å verne og restaurere natur. Hensynet til natur, klima og framtidige generasjoner må prioriteres høyere enn en vekst. Vi advarer også mot flere konkrete arealer som foreslås bygd ut.

Høringsuttalelse – reguleringsplan for Brandbu vannverk

Vi mener det er miljømessig uforsvarlig å velge en tomt for nytt vannverk som vil generere unødig stort energiforbruk. Vi ber Gran kommune utrede gode alternative lokaliteter.

Innspill til reguleringsplan for felt 4, Lygna

Vi ber Gran kommune stoppe videre hyttebygging i Lygna-området, og på den måten hindre ytterligere nedbygging av verdifull natur, viktige myrer og våtmarker.

Arrangementer

Lokallaget har arrangert

  • 22. april 2023: Den store klesbyttedagen, Søndre Oppdalen Grendehus. Godt oppmøte.
  • 22. oktober: Vandring i Gammelskog, 26 deltakere. Det var Gjermund Andersen, leder av Naturvernforbundets skogutvalg, som fortalte oss om viktigheten av å bevare gammelskogen. Kulturelle innslag.

Lokallaget har deltatt på følgende arrangementer

  • 17. – 19. august. Grønn Weekend i samarbeid med Gran Handel og Håndverk. Salg av brukte klær på Smietorget. 135 leverandører deltok. Det ble levert inn 2944 plagg og 665 plagg ble solgt. Klær som ikke ble hentet, ble levert til Ting og Tøy på Jaren.
  • 1. desember. Grønn fredag i samarbeid med DNT Hadeland, Recounture og Ung Hadeland. Salg og reparasjon av fritidsutstyr på Friluftshuben på Harestua.

Aktivitet i media

Naturvernforbundet i Gran og Lunner har vært synlige i media i året som har gått, og har blant annet hatt følgende medieoppslag/leserbrev på trykk: