ÅRSMELDING – 2010 – NATURVERNFORBUNDET I VALDRES

Lagets medlemstall pr. 31/12-10:

104 personer.

 Vi har hatt styremøter slik:

6/4, 1/6, 31/8, 5/10, 11/1-11 og 8/3-11.

 Styret har hatt en slik sammensetning:

Leder – Ole Morten Fossli – Etnedal/Ø. Slidre/V. Slidre

Kasserer – Fred Kuyper – N. Aurdal

Sekretær – Ellen Bakken – Etnedal

Styrem. – Kjell Hagerup – Vang – trukket seg fra styret

Styrem. – Gunnar Heiene – S. Aurdal

Varam. – Tanaquil Enzensberger – Vang

Varam. – Jan Paulsen – Ø. Slidre

Saker behandlet i styret:

Styrekonstituering og oppgavefordeling, styrking av inntektssida til NVV, organisering for oppfølging av arbeidsprogram, mediaarbeid, medlemsverving, vedtekter, kommunedelplan for Beitostølområdet, vegplaner E16-Bjørgo-Øye, klimaplanarbeid, organisering av nettsideutlegging, verveuke, vegplan for E16-Dølveseter–Bagn, arealplan for Sør-Aurdal, historikk om Naturvern i Valdres, befaring Kvitvella kraftverk, kommuneplanens arealdel for Nord-Aurdal kommune, Fossbråten kraftverk, oppfølging av miljøverndepartementets postkortaksjon, miljøpris for Valdres, årsmøteplanlegging og saksdrøfting og valg av våre representanter for lokale referansegrupper for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark / vedtatte Langsua nasjonalpark.

 Utsendte høringsuttalelser:

Vi har uttalt oss om kommuneplanens arealdel for Nord-Aurdal kommune, om vegutbyggingsplanene for E16-Bagn-Bjørgo, om Fossbråten kraftverk og kommunedelplan for Beitostølområdet.

Vi har vært i media/hatt leserinnlegg på trykk om følgende saker:

Vi har vært synlige med årsmøteuttalelse, leserinnlegg og avisartikler om utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, ellers har vi vært i media om klimaendringer og klimaforandringer, om kommuneplanens arealdel for Nord-Aurdal kommune, om vegutbyggingsplanene for E16-Bagn-Bjørgo, om Fossbråten kraftverk og om rovdyr og biologisk mangfold.

 Arrangementer og møter m.m.:

Ved årsmøtet den 16/3 deltok Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund på årsmøtet og holdt foredrag om biologisk mangfold og vern av natur.

Utsending fra oss på Fylkesårsmøtet den16-17/4påFagerborg Gjestehus på Leira var Fred Kuyper og Ellen Bakken.

 Den 11/1-11 arrangerte vi medlemsmøte på Fagernes om Naturvern i Valdres – i et historisk perspektiv, dagens situasjon og utfordringer i lagets fremtidige naturvernoppgaver. På møtet deltok også Bjørn Frøsaker, leder for Naturvernforbundet i Oppland.

 Den 9/9 var det åpent fylkesstyremøte i Etnedal med befaring til foreslåtte Fullsenn landskapsvernområde sammen med NOF Oppland og Oppland Arbeiderblad.

 I forbindelse med Naturvernforbundets verveuke hadde vi stand på Storsenteret på Leira den 9/10.

 Vi har ellers deltatt på orienteringsmøte med Miljøvernminister Erik Solheim og møter i referansegruppa for Øystre Slidre omutvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark og deltatt i møter om kommunedelplan for Beitostølområdet i Øystre Slidre. Vi har deltatt på befaring i forbindelse med planene for Kvitvella kraftverk på Fagernes. I forbindelse med fylkeslagets avfallskartlegging har kartlegging vært gjennomført i Nord-Aurdal og Etnedal.