ÅRSMELDING 2011 – NATURVERNFORBUNDET I VALDRES

Laget har i 2011 hatt 93 medlemmer fra alle kommuner i Valdres. Nord-Aurdal og Øystre-Slidre er spesielt godt representert, mens Vestre-Slidre og Etnedal er noe underrepresentert.

 Styret har i perioden bestått av følgende:

 Fred Kuyper, Nord-Aurdal,  leder

Gunnar Heiene, Sør-Aurdal, sekretær

Tanaquil Enzensberger, Vang, kasserer

Ole Morten Fossli, Etnedal, styremedlem

Ellen Bakken, Etnedal, styremedlem

Anne Mari Helle, Øystre-Slidre, varamedlem

Jan Paulsen, Øystre-Slidre, varamedlem.

 Det er blitt avholdt fem styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår netside (Google: Naturvernforbundet i Valdres)

Årsmøtet ble holdt den 28.mars i Festsalen på Rådhuset, Fagernes. I forkant av årsmøtet gjennomførte laget et debattmøte med lokale politikere fra Nord-Aurdal kommune om energi- og klimaplanen, hyttebygging og kommmunal miljøstatusrapportering.

 Laget har arbeidet med følgende saker:

Styresaker: Diverse kommunesaker- vindkraftsplan i Vestre Slidre og hyttebygging – Skauen Fjellgrend på Vaset Seter i Nord-Aurdal og arealplan i Etnedal; Gravfjellplanen;  Rydding av kantvegetasjon; Kommunedelplanen for Teinevassåsen/Søbekksæter i Sør-Aurdal; Motorferdsel i utmark, kommunedelplan i Sør-Aurdal;  diverse referatsaker; verving og inntektsgivende aktiviteter; organisasjonssaker

Uttalelser: E-16 Bjørgo – Øye – Konseptvalgutredning;

Avisinnlegg: Utbygging av Geispa, Rovdyr, kreft og folkehelsa, miljøstatusrapportering

Møtedeltakelse: Landsmøte; Samling om vanndirektivet; Møte om kartlegging av vassdrag og vann på Fagernes; Kurs forvaltning nasjonalparker/verneområder; Sluttbefaring Fossbråten utbygging; Møte om bioenergi; Møte med bl.a. Erik Solheim om Langsua NP; møte om miljøstasjonen på Fagernes

Medlemsmøte: I tillegg til årsmøtet ble det den 11.januar holdt et medlemsmøte med tema: Naturvern i Valdres – i et historisk perspektiv, dagens situasjon og utfordringer i lagets fremtidige naturvernoppgaver.Videre med deltagelse av Bjørn Frøsaker, leder for Naturvernforbundet i Oppland som snakket om sine erfaringer med og forventninger til lokallagsarbeid. Den28. november ble det gjennomført et møte om biologisk mangfold og landbruk.

Stand og verving: På Leira Storsenter og ifm Rakfiskfestivalen; verving via sms ifm Landsmøtet;

Annet: Deltatt i åpningen av Langsua Nasjonalpark ; oppgradering netside

 Kommentarer

2011 har vært et spesielt år for Naturvernforbundet i Valdres. En langvarig prosess, igangsatt av Naturvernforbundet i Oppland, kom til en endelig slutt. Opprettelsen av Langsua Nasjonalpark ble et faktum, noe som de fleste av oss har gledet seg over. Men ikke alle. Nærings- og grunneier-interesser, representert ved medlemmer fra Skrautvål og Ranheimsbygda, har arbeidet hardt for å begrense omfanget av verneområdene. De har nådd frem med sine argumenter, slik at en del landskapsvernområder er blitt tatt ut av den opprinnelige planen. I tillegg til nasjonalparken er det etablert seks naturreservater.

Langsua NP er én av tilsammen 37 nasjonalparker (+ 6 nasjonalparker på Svalbard).  

 En annen hyggelig hendelse er at Anne Mari Helle, varamedlem i styret,  har fått Kongens fortjenestemedalje i gull for arbeidet med oppfølgingen av Tjernobyl-ulykken.

 Det er blitt gjennomført tre medlemsmøter. Desverre har ikke fremmøtet vært så stor som vi hadde ønsket oss, men møtene har allikevel vært verdifull for de som kom.

 Vår netside er nå ”oppe og går”. Selv om den trenger en del opprydding, gir den våre medlemmer lett tilgang til aktuelle saker og diverse referater og uttalelser. Vi anbefaler at alle holde seg orientert om hva som foregår i laget.