Årsmelding 2012

ÅRSMELDING 2012

Laget har i 2012 hatt 89 medlemmer fra alle kommuner i Valdres. Nord-Aurdal og Øystre-Slidre er spesielt godt representert, mens Sør-Aurdal er noe underrepresentert.

Styret har i perioden bestått av følgende:

Fred Kuyper, Nord-Aurdal, leder

Gunnar Heiene, Sør-Aurdal, sekretær

Tanaquil Enzensberger, Vang, kasserer

Ole Morten Fossli, Etnedal, styremedlem

Åsta Brenna, Vang, styremedlem

Ellen Bakken, Etnedal, varamedlem

Jan Paulsen, Øystre-Slidre, varamedlem.

Det er blitt avholdt fire styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår nettside www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres

Årsmøtet ble holdt den 27.mars i Festsalen på Rådhuset, Fagernes. I forkant av årsmøtet gjennomførte laget et debattmøte om vindkraftutbyggingsplaner i Vang kommune. Nils Faarlund og Håvard Melbye fra Åsens venner og Tor Ottar Karlsen fra Zephyr holdt de innledende foredrag. Deretter diskusjon. Dessverre få deltakere, utenom styremedlemmer. Ingen medlemmer fra laget ble registrert.  

Laget har arbeidet med følgende saker:

Styresaker: Diverse plansaker for veibygging, hyttebygging, gruvetak, rydding av Bagnskleiva, vannområdet Valdres, uttalelse om flyplassen, utvikling av vår nettside, turplanlegging med bakgrunn i et tilskudd på kr 18.000,-, vindkraftplaner i Vang, jervesaken i Øystre Slidre, verving av nye medlemmer og økonomi, energi- og klimaplan for Etnedal, vasskraftsaker, konkret planer om utbygging av Vinda og Ryfossen.  

Uttalelser: Utbygging Bagn – Bjørgo; Juviken grustak

Avisinnlegg: Rovdyrsaker og vern av matjord og utmark; annonsering av artikkelserien «JA til…» og «Velg deg en art». Dikt om Vinda.

Møtedeltakelse: Humleklubben holdt et vårmøte på Bessheim Fjellstue hvor vi presenterte vårt lag; leder i laget har hatt et møte med web-ansvarlig i forbundet om utvikling av vår nettside; møte om arealdelen kommuneplan Nord-Aurdal

Medlemsmøte: Det er blitt holdt to temamøter: om vindkraft, som innledende møte til årsmøtet og et møte om Ryfossen. Kun ikke-medlemmer møtte opp på disse to møter utenom styremedlemmer

 

Stand og verving: På Leira Storsenter ifm. verveuka

Kommentarer

Vår nettside er nå ”oppe og går”. Vi legger ut styremøtereferater snarest etter godkjenning. Vi har regelmessig nyhetsmeldinger, mest av lokal karakter. Under fanene «JA til…», «Velg deg en art» og «Miljøstatus» har vi mulighet for å legge ut stoff som kan engasjere leserne våre. Det er utvist hvor mange som leser vår nettside, derfor vil vi ta opp med webansvarlig i forbundet om mulighet for måling av leseraktivitet.

Dessverre har fremmøte på våre medlemsmøter vært dårlige. Vi bør diskutere hvordan vi kan øke interessen for våre aktiviteter. Stortingsvalg til høsten og 100-års jubileum til vårt forbund tilsier at vi må kunne få til møter som trekker folk. Vi må alle sammen «stå på» for å få med flere medlemmer.