Årsmelding 2013

Laget har per januar 2014 til sammen 95 medlemmer, som er en økning på 6 medlemmer siden i fjor. Sør-Aurdal er med fire medlemmer fortsatt noe underrepresentert, men for øvrig er det en jevn fordeling av medlemmer i de andre Valdres kommunene.

Styret i 2013 har bestått av:

Fred Kuyper, Nord-Aurdal – leder

Gunnar Heiene – Sør-Aurdal – sekretær

Gunvor Hegge – Øystre-Slidre – kasserer

Ole Morten Fossli – Etnedal – styremedlem

Åsta Brenna – Vang – styremedlem

Ellen Bakke – Etnedal – varamedlem

Alexander Østby – Nord-Aurdal – varamedlem

Det er blitt avholdt tre styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår nettside www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres

Årsmøtet ble holdt tirsdag 19.mars på Valdres videregående skole. Lagets leder innledet med et foredrag om temaet «Tenke globalt – handle lokalt». Det var fem fremmøtte.

Laget har arbeidet med følgende saker:

Styresaker: Leirin saken; Veitraseen Bagn-Bjørgo; Planprogram Kvamskleiva; Øye vindkraftverk – orientering v/ Alexander Østbye; Uttalelsen om arealdelen til kommuneplanen for Øystre-Slidre; Juvike grustak – status; Høringsuttalelse om Øye vindkraft; Høringsuttalelse om Storefoss og diskusjon om øvrig vannkraftutbygging; Arealdelen kommuneplanen Nord-Aurdal; Vår deltakelse i humle-seminaret til Humleklubben på Beitostølen; Scooterkjøring – konsekvensutredningen – kommunens ansvar; Status ryddeaksjon Bagnskleiva; Kalender 2014 eller 2015; Hagen grustak i Vestringsbygda; Oppland Naturvern – presentasjon ved fylkesleder; Videreutvikling av nettsidene

Uttalelser: Uttalelsen om arealdelen til kommuneplanen for Øystre-Slidre; Juvike grustak – status; Høringsuttalelse om Øye vindkraft; Høringsuttalelse om Storefoss og diskusjon om øvrig vannkraftutbygging; Veitraseen Bagn-Bjørgo; Vinterbrøyting Syndin (svar på privat forespørsel)

Avisinnlegg: Naturens makt; om Klimavalg 2013; Enstemmighet om scooterledd

Møtedeltakelse: Vindkraftmøte Vang kommune; Årsmøte Oppland naturvern; Humleseminar; Landsmøte Naturvernforbundet; møte om vannforvaltning i Valdres; Valdres debattene – møte om makt; Seminar om vern av Vigdøla, Sogn i Fjordane; Friluftsliv for alle (seminar – Raufoss)

Medlemsmøter: Årsmøte + temamøte; Åpent møte Vindas Venner

Turer: Til Finndalshorn i Vang ifm planer om bygging av vindkraftanlegg; tur ifm Humleseminaret

Stands/verving: Oljeboring i Lofoten; Klimavalg 2013; Humleseminar

Annet: Kommunisert vernestatus til Søylegran i Øystre-Slidre med fylkesmannen

Kommentarer:

Det er hyggelig å se at det har vært en liten økning i antall medlemmer siden 2012. Men i jubileumsåret er det viktig at vi øker antall medlemmer betraktelig for å nå det ønskede antall medlemmer på landsbasis. Vi henstiller veldig sterkt at våre medlemmer gjør en innsats!

Antall styremøter har vært noe mindre enn i tidligere år, men vi har kommunisert en del saker via nett og telefon. I tillegg til de saker som er listet opp har det vært en del reguleringssaker som er blitt diskutert i styret. Dessverre har vi ikke vært i stand til å følge opp alle saker så godt som vi og andre har ønsket.

Den største av saker som er blitt behandlet i løpet av 2013 er planene om vindkraft i Vang kommune. Vi var tidlig ute med en presentasjon av disse planer under årsmøtet i 2012. Både en representant fra Zephyr og representanter fra (Toten) Åsens Venner var til stede. I 2013 tok vi initiativ til en fjelltur på Finndalshorn, hvor mange hytteeiere i området deltok. I forkant av presentasjonsmøtet på Vang Barne- og ungdomskule organiserte vi en briefing hvor vi fordelte tema som skulle tas opp under høringsmøtet. En meget god innsats fra Alexander Østbye, vararepresentant i vårt styre, med sin Facebookside «Nei til vindmøller i vakre, varierte Valdres», iherdig argumentasjon fra hyttefolkets styreleder og en aldri hvilende Nils Faarlund gikk saken i «vår» favør. Planene om bygging ble droppet.

Utbygging av vannkraft er en annen sak som vil bli krevende for laget å handtere. Planer om utbygging av Vinda i Øystre Slidre er den største av de 12 planer som foreligger for Valdres. Derfor startet vi etablering av Vindas Venner som Facebookside og gjennomførte et åpent møte for å diskutere interessen lokalt i Øystre Slidre for et engasjement. Vi vil starte opp med dette arbeidet etter årsmøtet og håper å få både politiske partier, grunneiere og andre interessenter med på en innsats for bevaring av de resterende uregulerte elver i Valdres.

En sak som vi ikke har vært sterk nok engasjert i er Juvike grustak. Dessverre ser det ut til at det er gjort et endelig vedtak om igangsetting av prosjektet.

Det som har fungert bedre er samarbeidet med andre organisasjoner slik som Oljeboring i Lofoten, Klimavalg 2013 og Humleklubben i Beitostølen. Det er god grunn til å styrke samarbeidet med flere organisasjoner.

De øvrige saker som er listet opp kan dere orientere dere på ved å gå inn på vår nettside under fanen «om oss». Styrereferater finner dere der. Brev og uttalelser er lagt ut under egen fane.

For styret,

Fred Kuyper