Årsmelding 2016

Laget har 94 medlemmer per 1. januar, som er likt antall medlemmer siden 1. januar 2015. Noen av disse er husstandsmedlemmer som har bostedsadresse utenfor Valdres. Vi har fått melding om at innmeldelse ikke alltid er blitt registrert i det sentrale medlemsregisteret, noe som må følges opp.

Styret i 2016 har bestått av:

Fred Kuyper, leder, Nord-Aurdal

Ole Morten Fossli, sekretær, Etnedal

Bjørn Vagstein, kasserer, Nord-Aurdal

Hilde Hokstad, styremedlem, Sør-Aurdal

Håkon Erlend Dalen, styremedlem, Øystre Slidre

Ellen Bakke, varamedlem, Etnedal

Torodd Lybeck, varamedlem, Nord-Aurdal

 Det er blitt avholdt fire styremøter. Møtereferat er tilgjengelig på vår nettside www.naturvernforbundet.no/oppland/valdres. Se under fanen «om oss», møtereferater.

Årsmøtet ble holdt tirsdag 29.mars på Auditoriet ved Valdres videregående skole. Møtet ble åpnet med temamøte om «klimaendringer i et lokalt perspektiv».

Fra Naturvernforbundet kom Audun Randen Johnson, Energi- og klimarådgiver, som snakket om – Hva står på spill for oss med klimaendringer? Hvordan rammer det globalt, nasjonalt og lokalt? Og – Hva kan fylkeskommunen/kommunen gjøre og hva kan den enkelte gjøre?

Tittel på foredraget: «Er Valdres klare for klimadugnaden?»

Fra fylkeskommunen kom Heidi Eriksen, Rådgiver fisk og vannforvaltning – som snakket om forventede klimaendringer, mulige konsekvenser for bl.a. skogbruk, veibygging, landbruk mm, om konkrete tiltak og økonomiske forhold. Tittel på hennes foredrag var: «Hvordan vil klimaendringer påvirker Valdres og hva må vi gjøre for å tilpasse oss disse endringene». Det var lagt opp til en debatt. Møtereferatet er tilgjengelig på vår nettside.

Et medlemsmøte ble avholdt på mandag 22. februar på Beitostølen Helsesportsenter. «Besteforeldre mot global oppvarming» hadde invitert oss med på et møte hvor Klimamøtet i Paris var tema. Bodvar Sonstad viste bilder og diskuterte hvordan dette kan følges opp. Det ble også referert fra konferansen «Broen til framtiden», som styreleder hadde deltatt på.

I 2016 var laget 10 år gammel. Det ble ingen spesiell markering av jubileet. Men ifm markeringen av 50-års jubileum til fylkeslaget på Haugseter den 26. til 29 august ble lokallagets historie presentert. I den forbindelse var det også aktuelt å bidra til utgivelsen av en jubileumsbok om Naturvernforbundet i Oppland. Det ble bl.a. foreslått å bevilge kr 9000,-. Dette ble ikke aktuelt, da utgivelsen av boka ble utsatt inntil videre.

Planen om å fortsette arbeidet med aksjonen «Søppelfritt Valdres» stoppet opp, da arbeidet med Vindasaken tok mye tid. Men det ble gjennomført opprydding av asbestholdige plater i strandsonen vis a vis Vesleøya på Fagernes. Dette skjedde i samarbeid med en representant fra VKR.

Vinda saken. Helt siden planen for utbygging av Vinda vassdraget ble kjent (2013), har vi vært engasjert i denne saken. I 2016 har dette vært i form av deltakelse i befaring av elva den19 oktober, på initiativ fra Olje- og energidepartementet. Dette førte til at vi tok initiativ til et åpent folkemøte, i samarbeid med Øystre Slidre Venstre. Det var bra fremmøte, de fleste fra Øystre Slidre (ca. 40 personer). Møtet ble fulgt opp med dannelsen av en aksjonsgruppe med deltakere fra Øystre Slidre. For Naturvernforbundet ble leder for laget med. Ole Morten Fossli møtte for FNF. Fra Venstre møtte tidligere styremedlem i vårt lag, Gunvor Hegge. Det er et viktig prinsipp i slike saker at lokalbefolkningen deltar i aksjonsgrupper. Dette skaper et større engasjement og gjør befolkningen i den aktuelle kommune mindre skeptiske til miljøengasjement og aksjoner.

Naturvernforbundet, både lokallaget, fylkeslaget og hovedorganisasjonen har bidratt med økonomiske midler for å få i gang aksjoner. Vi ga kr. 5 000,-, Oppland kr. 10 000,- og NNV kr.15 000. Dette gjorde det mulig å kjøpe inn aksjonsmateriell, finansiere lyssettingen av Stampefossen, inkludert lydanlegg og personell til å betjene anleggene. Fakkelopptoget på fredag 24. februar ble en stor suksess med mer enn 100 deltakere, media dekning ved NRK Oppland, aviser og nettavisen «Langs vegen». 

Ifm. «Friluftslivets Uke-16″ med «Natt i naturen», første helg i september, ble det planlagt turer i hver kommune. Dessverre ble det bare gjennomført én tur, i Etnedal i området Jomfruslettfjellet.  Planlagt tur i Nord-Aurdal og Øystre Slidre måtte avlyses pga sykdom. Tur i Sør Aurdal ble avlyst da en vurdering av terrengforholdene konkluderte med at turen er for vanskelig som fellestur. 

Plansaker. Vi har konkludert med at slike saker er for tidskrevende til en god vurdering. Vi har en avtale med FNF ved Ole Morten Fossli, at de lager uttalelser om nødvendig.

Vi har en FB side som er middels operativt, likedan vår nettside.

Kort sagt: noe begrenset aktivitet direkte knyttet til vårt lag, men i samarbeid med aksjonsgruppa «Vern Vinda» har vi fått markert oss tydelig i vassdragssaker.