Årsmelding 2017

Laget har per 18.januar 2018 103 medlemmer, som er en økning på 9 medlemmer fra januar 2017.

Styret har bestått av:

Fred Kuyper, leder – Nord-Aurdal

Ole Morten Fossli, sekretær – Etnedal

Bjørn Vagstein, kasserer – Nord-Aurdal

Hilde Hokstad, styremedlem – Sør-Aurdal

Håkon Dalen, styremedlem – Øystre-Slidre

Bjørn Kjensli, styremedlem – Øystre-Slidre

Torodd Lybeck, vara – Nord-Aurdal

Ellen Bakken, vara – Etnedal

Det ligger en utfordring i å få medlemmer fra Vestre Slidre og Vang med i styret.

Valgkomiteen: Jan Paulsen og Gunvor Hegge.

Det er avholdt 2 styremøter. For styrelederen og et styremedlems del en rekke møter med aksjonsgruppa Vern Vinda.

Årsmøtet ble holdt 23. mars. Det ble holdt som et friluftsmøte for markering av et 100-års vernejubileum for Søylegranen på Kolstad, Øystre Slidre. Det er blant de eldste verneobjekter i landet.  Totalt møtte 9 personer opp, hvorav en ikke var medlem.

2017 har vært preget av vår kamp mot utbygging av elva Vinda i Øystre Slidre. Det har vist seg at aksjoner som gjøres i samarbeid med lokale organisasjoner styrker vårt arbeid. I denne sammenhengen er det aksjonen «Vern Vinda» som ble samarbeidspartner. Leder for naturvernlaget ble oppfordret til å være leder for aksjonsgruppa, noe som førte til at det ble mindre tid til andre saker.

Konkret ble det gjennomført en rekke aksjoner for vern av Vinda. En underskriftsinnsamling førte til at vi fikk bekreftet stor lokal motstand mot utbygging. Mer enn 800 underskrifter var fra Øystre Slidre. Totalt fikk vi mer enn 1200 underskrifter. Dette ble rapporter til OED (Olje- og Energidepartementet), sammen med et brev om vår innvendinger mot utbygging.

Det ble en gjennomført et fakkeltog, kombinert med appeller fra nåværende stortingspolitikker Marit Knutsdatter Strand, Venstre representant Ingunn Thon Hagaseth, Ole Morten for FNF og Nils Dalen, Vinda-entusiast. Stampefossen var lyssatt og det var musikk som ga den riktige stemning. Mer enn 100 personer møtte opp og NRK dekket aksjonen for Hedmark/Oppland nyhetssending. Kostnader vi hadde med lysanlegget og resten av arrangementet ble finansiert av Naturvernforbundet, sentralt med kr. 15.000,-, fylkeslaget med kr. 10.000,- og lokallaget med kr. 5.000.-. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldingen for 2016 har samme omtale av arrangementet. Datoen 24.februar er i 2017.

Det har vært møte med «Opplandsbenken» i Stortinget den 4.april hvor Naturvernforbundet i Valdres deltok sammen med representanter for Aksjonsgruppa Vern Vinda,  DNT Valdres og lokalavdeling av Norsk ornitologisk forening.

Det har vært møte med OED den 12. juni. Også i dette møte deltok det representanter fra lokale organisasjoner, videre fra Naturvernforbundet sentralt og fra fylkeslaget, en representant for norsk friluftsliv og fra DNT sentralt.

Begge møtene var preget av at vi presenterte vårt syn. Ketil Kjenseth fra Venstre tok opp forholdet rundt registrering av flere rødlistede arter, noe han fulgte opp med en befaring av Vinda senere på sommeren (søndag 6.august).  

I skrivende stund er Vindasaken fortsatt ikke avklart.

Leder for laget deltok i en debatt om eiendomsskatt (Valdres debattene) med overskrift: «Kravstore hyttefolk eller griske kommuner». Vi prøvde å vinkle saken mest mulig i retning vern av naturen. Og foreslo at eiendomsskatt kan brukes på flere miljøvernstillinger i kommunene.

Det ble gjennomført en ryddeaksjon i Fasleområdet (Leira) etter initiativ av vårt medlem Kenneth Østgård, finansiert av midler som VNK hadde fått. Seks av våre medlemmer deltok og fikk ryddet det som var igjen av søppel i området. Det ga laget en inntekt på kr.6.000,-.

På vår nettside har vi de siste år presentert miljødelen i Fylkesmannens «Kommunebilder». I den forbindelse har vi gjort en utredning av kommunens oppfølging av fylkesmannens pålegg/anbefalinger av miljøtiltak i perioden 2013 – 2017. Det viser seg at etter 4 år har lite skjedd på flere områder. Det førte til et leserinnlegg fra vår side med krav om handling. Vi kan bare håpe at det vil påvirke kommunenes innsatsvilje for et bedre miljø. Ett av kravene fra vår side er å få på plass miljøvernstillinger i kommunene, i samsvar med fylkesmannens anbefaling. 

Det ble gjennomført et medlemsmøte 6. februar med temaet: «Bildeforedrag om peruansk Amazonas» ved studenter fra Sund FHS. Dessverre møtte ingen medlemmer fra naturvernforbundet, men en del studenter fra Valdres FHS.

Et høstmedlemsmøte som var planlagt om rovdyr, ble avlyst.

Vi har fortsatt noe aktivitet på vår FB side og legger ut informasjon på vår nettside.

For styret

Fred Kuyper