Årsmelding 2020

Laget har per 01.0121: 108 medlemmer som er samme antall som året før.

Styret i perioden har bestått av:

Fred Kuyper, Nord-Aurdal – styreleder og kasserer

Ole Morten Fossli, Etnedal – sekretær

Martin Hansebråten, Etnedal – styremedlem

Åse Kamben, Sør-Aurdal – styremedlem

Bjørn Vagstein, Nord-Aurdal – varamedlem

Laget er ikke revisjonspliktig og vi har avviklet revisoravtalen.

Valgkomiteen:

Thomas Aslaksby, Øystre Slidre

Liv Marit Enoksen, Nord-Aurdal

Styremøter:

Det er avholdt to styremøter, hvorav én på internett. Referat er lagt ut på vår nettside. Det er kommunisert en rekke saker på e-post.

Medlemsmøter:

Årsmøtet ble gjennomført med et innledende foredrag om gammelskog forvaltning ved Gjermund Andersen fra NOA, og leder for Skogutvalget i NNV. Utenom styret var det kun ikke-medlemmer med skog som næring på møtet. Selv om det var en del saker man ikke var enig om, ble det en fruktbar diskusjon.

Pga. koronasituasjonen har det ikke vært aktuelt med flere medlemsmøter i 2020.

Aktiviteter:

Som i tidligere år har vi fortsatt vårt samarbeid med Aksjon Aqua, selv om denne aktiviteten var meget begrenset pga. pandemien. Det ble gjennomført en ryddeaksjon langs Strandefjorden av biofiltere. Leder for laget deltok i en ryddeaksjon langs Fløafjorden som Ornitologisk forening i Valdres hadde tatt ansvar for.

Lupinaksjoner slik planlagt ble justert etter anbefaling av en botaniker ansatt i Fylkeskommunen. Rydding langs Danebuvegen i Aurdal mente vedkommende er en umulig oppgave slik vi hadde tenkt. Det ble gjennomført slått med maskin av vegvesenet.

På Beitostølen har vi gjennomført manuell rydding to ganger etter avtale med lokale hyttefolk. Det har gitt oss en del praktisk erfaring som vi kan bruke videre i senere aksjoner. Hytteforeningen dekker utgiftene til denne aksjonen.

Deltakelsen i Fjellgrensenettverket har blitt til en viktig aktivitet i 2020. Planer om videre utbygging av et hyttefelt på Aurdalsåsen skapte en viktig debatt om bygging i LNF-områder. Som i tillegg ikke var en del av kommunens arealplan for bygging av fritidsboliger i området. Vi fikk sammen med en representant for grunneiere kommentert saken i forkant av kommunestyremøtet. Søknaden om en omregulering av det aktuelle området ble avslått av et flertall i kommunestyret, i samsvar med kommunedirektørens innstilling.

Bygging av næringsvirksomhet i et område sør for Beitostølen (Mørken) ble kommentert av oss i et leserinnlegg, etter oppfordring fra én av våre medlemmer i Øystre Slidre. Hensynet til trekkvei av hjortedyr og bygging på myrområder var viktige argument mot planene. Rådmannen i Øystre Slidre oppfordret til å avvise planene.

Natur&Ungdom har et aktivt lag i Valdres. Vi har tidligere både støttet laget økonomisk og ved å delta på deres arrangement. Likedan har vi i 2020 støttet dem og holdt en appell ifm. Høyesterettssaken om tildeling av letelisenser i Barentshavet.

Sosiale medier

Leserinnlegg

Det er sendt inn 7 leserinnlegg til avisa Valdres. Følgende tema ble tatt opp:

  • Om virusutbruddet Covid 19
  • To innlegg om gammel skog og betydningen for klima og biologisk mangfold
  • Om energi og klimaplaner for Valdres
  • Om distriktene og hyttefolk
  • Om Leira som bygges stein for stein
  • Om fjellgrenser

Nettsida

Vi har ikke vært flink til å oppdatere vår nettside, men referat fra styremøter legges ut nå før årsmøtet

 

Facebook

Vi legger ut miljørelatert stoff fhv. regelmessig