Årsmelding 2022

Laget har per 01.01.23: 123 medlemmer som er en økning på åtte medlemmer fra i fjor.

Styret i perioden har bestått av:

Fred Kuyper, Nord-Aurdal – styreleder og kasserer

Ole Morten Fossli, Etnedal – sekretær

Even Tømte, Nord-Aurdal – styremedlem

Tone Wasbak Melbye – styremedlem frem til 13.oktober

Åse Kamben, Sør-Aurdal – styremedlem

Trude Nytrøen Pedersen, Nord-Aurdal – styremedlem

Bjørn Vagstein, Nord-Aurdal – varamedlem

Martin Hansebråten, Etnedal – varamedlem

Tor Lunnan Øystre Slidre har sagt seg villig til å fortsette som revisor.

Valgkomiteen:

Thomas Aslaksby, Øystre Slidre

Liv Marit Enoksen, Nord-Aurdal

Styremøter:

Det er avholdt fire styremøter, kombinerte fysiske og nettmøter.

Medlemsmøter:

Årsmøtet ble gjennomført 7.mars etter et temamøte om Folkeforskning, med foredrag om Gammelskog ved Tanaquil Enzensberger og registrering av fugl v/ leder for Birdlife Valdres, Rune Rødningen.

Det ble gjennomført to bålsamlinger i mai og november med klima og skog som tema.

Aktiviteter:

Som i tidligere år har vi fortsatt vårt samarbeid med Aksjon Aqua. Vi har begynt kartleggingen av selve Begnavassdraget ved hjelp av kajakk og deltatt i innsamling av de funn som ble gjort.

Lupinaksjoner

Det ble søkt om midler fra kommunen for å finansiere fortsatt rydding i hytteområde på Beitostølen. Søknaden ble avslått og dermed har vi avsluttet arbeidet med lupin.

Tre av styremedlemmene deltar i møter i Fjellgrensenettverket. Det har blitt gjennomført ett møte i 2022. Leder i laget har deltatt i et to-dagers møte kalt Bylivskonferansen, hvor fremtidig bygging av fritidsboliger var hovedtema. Har hatt møte med lederen for Klima+ om deres arbeid.

Vi har også i 2022 bidratt økonomisk og med markedsføring av et kurs i slått, i samarbeid med VNK og Thomas Aslaksrud. Midlene fikk vi overført fra sekretariatet i NNV.

Styrelederen i NVV er også styremedlem i fylkeslaget Innlandet. Én av våre medlemmer er med i skogutvalget i fylkeslaget. Vi holder fylkeslaget orientert om våre aktiviteter ved å sende kopi av all post til fylkessekretæren.

Vi har sendt inn uttalelse til kommuneplanarbeid samfunnsdelen for Nord-Aurdal og arealdelen for Øystre Slidre. Kommentarer til reguleringsplan Damtjernet Hyttegrend.

Sosiale medier

Styrelederen har fått inn en del leserinnlegg i lokalavisa. Ikke alle er skrevet på vegne av styret, så vi velger å ikke presentere disse innlegg i årsmeldingen.

Vi har sendt ut tre medlemsbrev som digital post.

Nettsida

Naturvernforbundet har opprettet en ny nettside. Det har tatt en del tid med å sette seg inn funksjonaliteten, men vil etter hvert gi rask tilgang til artikler og referater som vi legger ut.

Referat fra styremøter og andre møter legges ut fortløpende.

Facebook

Vi har lagt ut miljørelatert stoff fhv. regelmessig, men vil intensivere dette ved at flere i styret bidrar.