Årsmøte Gran og Lunner

Torsdag 9. mars 2023 kl 1800
avholder vi årsmøte på Granavolden Gjæstgiveri
.

Årsmeldinga gjelder for perioden juni 2022 – februar 2023

Årsmøtet 2022 

Årsmøtet ble holdt på «Friland», Vestbygdveien 264, Harestua, 31.mai 2022.

Følgende nye styremedlemmer ble valgt:

  • Simen Skjervum (ny, to år),
  • Marrie Anne Leijenaar (gjenvalg, to år)
  • Leif Kristian Alm (gjenvalg, 1 år)

Årsmøtet vedtok at styret konstituerer seg selv, herunder valg av leder.

Styret har i arbeidsåret bestått av Irene Lunder, Kari Ingeborg Molden, Torstein Velsand, Simen Skjervum, Marrie Anne Leijenaar og Leif Kristian Alm.

Styret konstituerte seg den 14. juni og valgte

Leder og sekretær: Leif Kristian Alm

Nestleder: Simen Skjervum

Kasserer: Marrie Anne Leijenaar

Leder og kasserer ble tildelt signaturrett.

Valgkomiteen ble gjenoppnevnt:

Gjenvalg: Erik Eid Hohle, Arnfinn Nilsen, Thomas Klevmark og Kåre Olerud.

Revisor ble gjenoppnevnt: Svein Øverlier.

Laget hadde per 5.mai 2022 i år 168 medlemmer. Det er 11 færre enn i mai i 2022 (forrige årsmelding).

Styremøter og intern kommunikasjon

Det har vært avholdt 5 fysiske styremøter, samt tre på Teams. Styret har ellers holdt kontakt via e-post og Messenger. Vi har tatt i bruk google doc sin skyløsning, hvor vi lagrer referater, innkallinger, uttalelser og andre dokumenter.

Fiksedag

I samarbeid med Lunner Husflidslag gjennomført vi 5. november en fiksedag (fikselaug) i husflidshuset i Søndre Oppdalen. Her kunne folk stikke innom og få utført enkle reparasjoner av klær mm. Kari Ingeborg hadde spredd informasjon om arrangementet både på facebook og egen nettside. Dessverre sviktet markedsføringa av arrangementet fra husflidslaget sin side, så oppmøtet ble dessverre ikke så stort.

Irene og Kari Ingeborg var med og arrangerte fra naturvernforbundet.

Sykurs

Irene og Kari Ingeborg har vært på kurs i regi av husflidslaget. Dette gir kompetanse i forkant av neste fikselaug.

Profilering av laget

Vi har diskutert profilering av laget, men har vi fortsatt en del igjen å gjøre. Naturvernforbundet sentralt har tatt i bruk en ny nettsted-plattform, og vi må tilpasse oss denne. Simen har opprettet en instagramkonto, men vi har ikke tatt den i bruk enda.

Kari Ingeborg har deltatt på kurs i design av nettsider i regi av Naturvernforbundet sentralt. Simen har også oppdatert seg på nettsider.

Foredrag for planutvalget i Gran

Vi ble invitert til å presentere våre synspunkter på planprogrammet til kommuneplanens arealdel for planutvalget i Gran. Leif Kristian deltok. Vi fokuserte på klima og naturkrisa og hva kommunen kunne gjøre, blant annet stoppe hyttebygginga.

Arbeid mot forsøpling

Vi mottar stadig tips om forsøpling ulike steder.  Simen har blant annet vært på befaring i Moen angående en sak der. Her tok vi også kontaktet med kommunen. Saken er ikke avsluttet.

På høsten lanserte vi også en konkurranse på facebook «strandrydding», og Eventyrskogen barnehage stakk av med premier. Simen tok også en befaring med «packraft» på Vigga uten å finne de store mengdene med søppel. Våren er nok et bedre tidspunkt for å finne søppel.


Hyttebygging på Lygna

Vi har forfattet en uttalelse til Gran kommune hvor vi går imot utbygging av Felt D og Felt 5.  Simen har latt seg intervjue i «Hadeland».  Vi har også vært i kontakt med andre som er opptatt av saken, og oppfordret til flere leserinnlegg.

Uttalelser

Styret har i arbeidsåret gitt uttalelser om følgende saker:

  • Planprogrammet til kommuneplanens arealdel i Gran
  • Reguleringsplan for Lygna hytteområde 5 og D.
  • Oppstart av reguleringsplan for Hovsgutua 6-14.
  • Klage på bygging av hytte på Fjorda

Leif Kristian laget utkast til disse uttalelsene.

Vi har også drøftet flere andre saker, blant andre Opprustning av Grøntjernvegen skogsbilveg og reguleringsplan for RV4 over Lygna. Her fant vi det ikke naturlig å uttale oss.