Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres 16. mars

Møtet ble holdt på Valdresstogo, Fagernes. I tillegg til lagets medlemmer og noen ikke medlemmer, deltok Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund og Jon Steine, styremedlem i Naturvernforbundet i Oppland i møtet. Lars Haltbrekken holdt foredrag om miljøvern og biologisk mangfold.

Naturvernforbundet i Valdres

Referat fra Årsmøtet 16.03.2010

I tillegg til lagets medlemmer og noen ikke medlemmer, deltok Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund og Jon Steine, styremedlem i Naturvernforbundet i Oppland i møtet.

1. Åpning, valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling.

Ole Morten Fossli, leder for laget, innledet med en gjennomgang av vedtektene som er vesentlig for gjennomføring av årsmøtet. Det henvises til vedtekter til lokallaget og til Norges Naturvernforbund. Alle tilstedeværende blir sjekket med hensyn til medlemskap i forhold til stemmeretten, som krever innbetalt kontingent senest 31.januar 2010.

Tilsammen 16 av de fremmøte har stemmerett.

En del av de fremmøte mener at det er en feil tolkning av vedtektene. Dette avvises.

Jan Paulsen velges til å være møteleder, enstemmig. Ingen motkandidater.

Fred Kuyper velges til å være referent, 10 stemmer. Motkandidat Gunnar Breivik: 6 stemmer.

Tanaquil Enzensberger og Arve Helle velges til å undertegne protokollen.

Godkjenning av innkallingen:

Kai Terje Kjørli har en del innvendinger mot innkallingen, slik som manglende dato, manglende underskrift, manglende regnskap og budsjett og et arbeidsprogram som er en kopi av tidligere arbeidsprogram.

Kjell Hagerup ønsker å ha med et ”eventuelt” som siste punkt i dagsorden. Dette avslås.

Innkallingen godkjennes av flertall.

2. Årsmelding

Ole Morten Fossli leser opp årsmeldingen.

Jon Kjelsen gir honnør til laget for et aktivt år. Årsmeldingen ble godkjent enstemmig.

3. Regnskap 2009

Kasserer Fred Kuyper går gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent enstemmig.

4. Saker fra styret

Et forslag til en uttalelse til media om utvidelsen av Ormtjernkampen Nasjonalpark blir presentert. Vedtatt.

Et forslag om å se på styresammensetning og en justering av vedtektene som ble satt frem i forrige årsmøtet (2009) blir kommentert av Ole Morten. Selv om styret har arbeidet med et forslag til nye vedtekter, har styret ikke kommet i mål med denne saken. Beslutning: det nye styret ser på vedtektene på nytt og presenterer et forslag i neste årsmøte. Ved valg av styre gjelder vedtektene fra 2007. Disse kommenteres av leder i valgkomiteen under valg av styremedlemmer, se pkt 7.

5. Saker som er framlagt av medlemmene innen en frist fastlagt av styret.

Ingen innkomne saker.

6. Budsjett og arbeidsprogram

Budsjettet blir gjennomgått av kasserer Fred Kuyper. Forslaget til budsjett vil føre til et underskudd på kr 6840,-. Anne Mari Helle mener at vi ikke skal tære på beholdningen, som har et såpass stort beløp og foreslår at vi prøver å få inn mer penger. Det blir blant annet foreslått å søke støtte fra kommuner. Dette bør taes opp som sak i første styremøte. Budsjettet godkjennes enstemmig.

Arbeidsprogrammet: forslaget leses opp av Ole Morten.

Jon Kjelsen ber om det under pkt Klassisk naturvern, underpkt. 4 ”vern av kulturlandskap”, tilføyes ordet ”brukes”.

Ulf Ullring støtter dette forslaget. Han mener dertil at begrepet aktiv forvaltning må presiseres.

Kathrin Aslaksby vil ha en avklaring av begrepet ”klassisk naturvern”. Dette blir kommentert av Ulf Ullring. Styret tar disse kommentarer opp i første styremøte.

Gunnar Breivik kommer med innvendinger mot ”åpne styremøter”. Lars Haltbrekken kommenterer at åpne styremøter ikke er vanlig i resten av organisasjonen. Etter forslag fra Anne Mari Helle foreslo at «avholde åpne styremøter» tas ut av programmet.

Kathrin foreslår å holde medlemsmøter og presiserer at de bør ha faglig innhold.

Jon Kjelsen foreslår under punktet ”Samferdsel” å sette inn et underpunkt: ”Jobbe for gang- og sykkelveger”.

Kai Terje Kjørli spør hvorfor laget ikke presenterer referat fra styremøter. Ole Morten kommenterer at vi tar selvkritikk på at dette ikke har fungert optimalt.

7. Valg

Formannen i valgkomiteen, Arve Helle, gir en tolkning av vedtektene av 2007 med hensyn til antall styremedlemmer. Han påpeker at det har vært ett styremedlem for mye. I følge vedtektene skal det være mellom to og fire styremedlemmer og en leder.

Han gjør det klart at valgkomiteen går inn for fire styremedlemmer og en leder. Dette er også en betingelse for at valgkomiteen (Arve Helle og Jan Paulsen) skal være villige til å fortsette.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Ole Morten Fossli, Fred Kuyper, Gunnar Heiene og Kjell Hagerup.

Kjell deltar ikke lenger som aktivt styremedlem.

Ellen Bakken og Gunnar Breivik er på valg. Gunnar Breivik har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg som styremedlem. Ellen er villig til å fortsette i styret.

Gunnar Breivik kommenterer de vilkår som tre av styrets medlemmer (Ole Morten, Fred og Ellen) har meddelt valgkomiteen. Kjell Hagerup påpeker at han ikke kjenner til slike vilkår fra andre organisasjoner. Møtelederen avviser at dette skal bli en sak til diskusjon og ber om å få gjennomført valget.

Kai Terje foreslår Gunnar Breivik som kandidat for en ny periode.

Arve kommenterer forholdet med ønsket kjønnsbalanse i styret og vil derfor støtte Ellens kandidatur. Han påpeker at Ellen har gjørt en bra jobb i sin periode som styremedlem.

Det gjennomføres skriftlig valg med følgende resultat:

Ellen Bakken velges med 11 stemmer for 2 år. Gunnar Breivik får 4 stemmer.

Styreleder: valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ole Morten, som har sagt seg villig til å fortsette. Enstemmig valgt.

Varamedlemmer: Jan Paulsen og Tanaquil Enzensberger: ikke på valg. Tanaquil møter som fast representant for Kjell Hagerup.

8. Valg av to utsendinger til fylketslagets årsmøte

Valgkomitenen foreslår styrelederen og en representant fra styret. Ole Morten kommenterer at han har møterett i fylkeslaget som lagets sekretær og anbefaler at det velges to medlemmer fra styret. Styret velger selv hvem som sendes til fylketslagets årsmøte.

9. Valg av valgkomite og revisor

Valgkomiteen har sagt seg villig til å fortsette. Vedtaes enstemmig.

Revisor Tor Lunnan har sagt seg villig til å fortsette. Vedtaes enstemmig.

Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbundet og Ole Morten, avsluttet møtet.

Kjell Hagerup ber om at protokollen blir lest opp før vi forlater møtet. Referenten leste opp kladd til protokoll.

Møtet slutt kl. 22.30.

Referent Fred Kuyper

Referatet underskrives av

………………………………………………………… ………………………………………………….

Arve Helle (sign) Tanaquil Enzensberger (sign)