Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres 2012

 Utvalg           :           Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres

Møtedato      :           27. mars 2012 kl 18.30

Møtested      :           Festsalen i Rådhuset, Fagernes

 

Til stede        :           Navn

                                    Fred Kuyper

                                    Ellen Bakken

                                               Anne Mari Helle
Jan Paulsen

                                    Gunnar Heiene

 

Møtet ble åpnet med temamøte om vindkraft. Foredrag, diskusjon og spørsmål fra salen. Foredragsholdere var Haavard Melbye og Nils Faarlund fra Åsens venner og Tor Ottar Karlsen fra Zephyr

 Behandling av dagsorden

 

Sak 1.     Valg av møteleder: Anne Marie Helle
Valg av referent: Gunnar Heiene
Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.
Det ble vedtatt at styremedlemmene undertegner protokollen på første styremøte etter årsmøtet.

 

Sak 2.     Årsmelding 2011
Leder refererte årsmeldingen som ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 3.     Regnskap 2011
Leder refererte regnskapet som ble godkjent uten kommentarer
 

Sak 4.     Saker fra styret
Det er ingen saker fra styret til årsmøtet.

 

Sak 5.     Saker som er framlagt av medlemmene innen en av styret fastlagt frist
Det er ikke framlagt noen saker fra medlemmene.

 

Sak 6.     Budsjett og arbeidsprogram.
Leder la fram forslag til budsjett og arbeidsprogram. Budsjett og arbeidsprogram ble vedtatt ve aklamasjon.

 

Sak 7.     Valg av styremedlemmer
Jan Paulsen la fram valgkomiteens innstilling.
På valg:
Styremedlem Ellen Bakken
Leder Fred Kuyper
Vararepresentant Anne Marie Helle

Til nytt styremedlem ble Åsta Brenna valgt
Til leder ble Fred Kuyper valgt
Til vararepresentant ble Ellen Bakken valgt

Nytt styre:
Leder Fred Kuyper (på valg i 2013)
Styremedlemmer:
Gunnar Heiene (på valg i 2013)

Tanaquil Enzensberger (på valg i 2013)
Ole Morten Fossli (på valg i 2013)
Åsta Brenna (ny valgt for to år)
Vararepresentanter:
Ellen Bakken (ny valgt for to år)
Jan Paulsen (på valg i 2013)


Valgkomiteen:
Leder: Jan Paulsen (på valg i 2013)
Medlem: Aud Søyland (på valg i 2013)

Revisor: Tor Lunnan (på valg i 2013)

 

Sak 8.     Valg av to utsendinger til fylkeslagets årsmøte
Det ble besluttet at styret får delegert oppgaven med å finne utsendinger til fylkesårsmøtet.

 

Sak 9.     Valg av valgkomité og revisor.
Valgkomiteen er på i 2013. Til revisor er Tor Lunnan valgt.

 


 

Det ble lagt fram en resolusjon til årsmøtet vedrørende nedleggelse av Leirin. Resolusjonen ble tatt opp til behandling, men ble ikke vedtatt. 

 

Referent

            Gunnar Heiene