Årsmøteprotokoll 2015

Utvalg : Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres Møtedato : 23. mars 2015 kl 19.00 Møtested : Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira

Til stede : Navn
 Fred Kuyper
 Ole Morten Fossli
  Gunvor Hegge
Jan Paulsen
 Gunnar Heiene
 Bjørn Vagstein
 Torodd Lybeck

Møtet ble åpnet med temamøte om Forenkling av utmarksforvaltning. Innledning, diskusjon og spørsmål fra salen. Innledere var Ingvild Elise Ihle fra Fjellnettverket og Maren Esmark fra Naturvernforbundet.


Behandling av dagsorden

Sak 1. Konstituering
a) Åpning. Fred Kuyper åpnet møtet og ønsket velkommen.
b) Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.
c) Godkjenning av sakliste: Saklisten ble enstemmig godkjent.
d) Valg av ordstyrer: Fred Kuyper
e) Valg av møtesekretær: Gunnar Heiene
f) Valg av to protokollvitner/underskrivere: Bjørn Vagstein og Torodd Lybeck
g) Valg av tellekorps: Gunvor Hegge og Ole Morten Fossli.

Sak 2. Årsmelding
Leder Fred Kuyper refererte årsmeldingen som ble godkjent uten kommentarer.

Sak 3. Revidert regnskap
Kasserer Gunvor Hegge refererte regnskapet som ble godkjent uten kommentarer

Sak 4. Saker fra styret
Det er ingen saker fra styret til årsmøtet.

Sak 5. Saker fra medlemmer (meldt innen frist satt av styret)
Det er ikke framlagt noen saker fra medlemmene.

Sak 6. Arbeidsprogram.
Leder Fred Kuyper la fram forslag til arbeidsprogram. Forslaget til arbeidsprogram ble vedtatt.

Sak 7. Budsjett
Leder Fred Kuyper la fram forslag til budsjett. Forslaget til budsjett ble vedtatt.

Sak 8. Valg av styre
Jan Paulsen la fram valgkomiteens innstilling.
På valg:
Leder Fred Kuyper
Styremedlem (kasserer): Gunvor Hegge
Styremedlem (sekretær): Gunnar Heiene
Styremedlem Alexander Østby
Vararepresentant Ellen Bakken
Vararepresentant Bjørn Vagstein

Valgkomiteens forslag til nytt styre:
Leder: Fred Kuyper
Styremedlem Ole Morten Fossli (ikke på Valg)
Nytt styremedlem Bjørn Vagstein
Vararepresentant: Ellen Bakken (ikke på valg)

Revisor: Tor Lunnan (har sagt ja til å fortsette)

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Styret konstituerer seg på første styremøte

Sak 9. Valg av valgkomité
Forslag til ny valgkomite:
Leder: Jan Paulsen (ikke på valg)
Nytt medlem: Gunvor Hegge

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 10. Valg av utsending til fylkeslagets årsmøte
Det ble besluttet ved akklamasjon at Fred Kuyper og Bjørn Vagstein reiser til fylkeslagets årsmøte.

Sak 11. Valg av utsending til landsmøtet
Det ble besluttet ved akklamasjon Fred Kuyper er utsending til landsmøtet


Referent

Gunnar Heiene


Signaturer

__________________________ ___________________________

Bjørn Vagstein Torodd Lybeck