Årsmøtereferat 2013

Dato: Tirsdag 19.mars.

Sted: Valdres Videregående skole, Leira.

Antall møtedeltakere – 5.

Møtet startet med et foredrag av lagets leder – Fred Kuyper om temaet – «Tenke globalt – handle lokalt» hvor vi tar opp utfordringene som klima, forurensning og biologisk mangfold. Møtedeltakerne diskuterte ulike problemstillinger rundt dette.

Etter dette ble vanlige årsmøtesaker behandlet:

  1. Åpning – følgende valg ble enstemmig vedtatt; møteleder – Fred Kuyper, referent – Ole Morten Fossli, 2 repr. til å undertegne protokollen – Jan Paulsen og Ellen Bakken og tellekorps – Jon Kjeldsen. Godkjenning av innkalling – ble enstemmig godkjent til tross for annonsering etter innkallingsfrist.
  2. Årsmelding 2012, Fred leste opp denne, enstemmig godkjent.
  1. Regnskap 2012, Fred leste opp dette, enstemmig godkjent. Regnskapet er i tillegg godkjent av revisor.

 

  1. Arbeidsprogram, Fred leste opp dette, enstemmig godkjent med nye tillegg.

 

  1. Budsjett, Fred leste opp dette, enstemmig godkjent.

 

  1. Valg – Jan Paulsen leste opp valgkomiteens forslag: styremedlemmer på valg – Fred Kuyper – 2 år. Leder i 2013. Styremedlemmer – Åsta Brenna – ikke på valg, 1 år, Ole Morten Fossli – 1 år, Gunnar Heiene – 2 år, Gunvor Hegge – 2 år. Varamedlemmer – Alexander Østby – 2 år og Ellen Bakken – ikke på valg – 1 år. Alle ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen har gjennom forespørsler til kandidater erfart at det er vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer, valgkomiteen mener derfor at styret må gjøre grep for å gjøre organisasjonen mer attraktiv.

 

Valg av 2 utsendinger til fylkeslagets årsmøte – Ellen Bakken og Fred Kuyper og en utsending til Naturvernforbundets landsmøte – Fred Kuyper. Enstemmig valgt.

Valg av valgkomité – Jan Paulsen og Anne-Mari Helle og revisor – Tor Lunnan – valgt for 2 år. Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Underskrivere:

 

Jan Paulsen(s) Ellen Bakken(s)