Årsmøtereferat 2016

Årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres – 29.mars – 2016

Sted: Auditoriet på Valdres Videregående skole, Leira.

Frammøtte – ca. 20 personer.

Den første delen av møtet var et åpent møte om tiltak mot klimaendringer og om mulige konsekvenser av klimaendringene i et lokalt perspektiv.

Audun Randen Johnson fra Norges Naturvernforbund snakket om den nødvendige dugnaden for et trygt klima. Hvert enkelt land må ta ansvar for egne utslippskutt for å bidra til tidenes klimadugnad for å følge opp målsetningene i Paris-avtalen.

Færre snødager vil være blant konsekvensene, er mer kunstsnøproduksjon det rette tiltaket for å bøte på dette eller å jobbe for reduserte klimagassutslipp bedre?

Kommunene må ha ambisiøse og realistiske mål, de må vedta et klimaregnskap som er overordnede for all planlegging og virksomhet i kommunen. Det må legges til rette for gode muligheter til å ta klimavennlige valg innen ulike samfunnssektorer. Tilrettelegging for utslippskutt innen transport er et viktig tema. Politikerne må ta grep!

Heidi Eriksen fra Oppland fylkeskommune stilte spørsmålet: Hvordan vil klimaendringer påvirke Valdres og hva bør vi gjøre for å tilpasse oss endringene?

Utslippene av klimagasser øker og vi må redusere utslippene innen få år for å unngå farlige klimaendringer. Mer nedbør vil føre til økt flom- og rasfare og til økte erosjonsskader med store konsekvenser for viktig infrastruktur som veger og boligområder.

Hovedårsaken lokalt ved flom og ras er tidligere menneskelige inngrep som ikke er tilpasset endringer i klima. Dette gjelder bl.a. vegnett, skogsdrift og vassdragsforvaltning. Tiltak for heving av kompetanse er betydningsfullt, både for gjennomføring av tiltak, men også for å ivareta naturmangfold i områdene.

Publikum stilte spørsmål til innlederne og ulike momenter omkring utslippsreduksjon og klimatilpasning ble diskutert. Fra deltagende lokalpolitikere ble det konkludert om at en prosess med revidering og oppfølging av klimaplanen for Valdreskommunene er nødvendig for gjennomføring av nye utslippstiltak.

Etter dette ble vanlige årsmøtesaker behandlet:

Sak 1. Valg av møteleder – Fred Kuyper, referent – Ole Morten Fossli og protokollunderskrivere – Torodd Lybeck og Gunvor Hegge – enstemmig vedtatt.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og innkomne saker – godkjent – enstemmig vedtatt.

Sak 3. Årsmelding – ble lest opp av Fred – godkjent – enstemmig vedtatt.

Sak 4. Forslag til arbeidsplan – ble lest opp av Fred – godkjent – enstemmig vedtatt.

Sak 5. Regnskap – ble presentert av Fred og kasserer – Bjørn Vagstein – godkjent – enstemmig vedtatt.

Budsjett – ble ble presentert Fred og kasserer – Bjørn Vagstein – godkjent med justering– enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor – forslag ble lest opp av Gunvor i valgkomiteen:

Leder – Fred Kuyper – på valg i 2017

Styremedlem – Hilde Hokstad Tjelmeland – på valg i 2018

Styremedlem – Ole Morten Fossli – på valg i 2018

Styremedlem – Håkon Dalen – på valg i 2018

Styremedlem – Bjørn Vagstein – på valg i 2017

Varamedlem – Ellen Bakken – på valg i 2018

Varamedlem – Torodd Lybeck – på valg i 2018

Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Sak 7. Valg av 2 utsendinger til fylkesårsmøte 30.april – Bjørn og Ole Morten ble foreslått – enstemmig valgt.

Sak 8. Eventuelt og innkomne saker – ingen saker tatt opp.

Protokollunderskrivere:

Torodd Lybeck (Sign.)

Gunvor Hegge (Sign.)