Årsmøtereferat 2017

Referat – årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres – 20.mars – 2018

Sted: Valdres videregående skole, Leira.

Tilstede: 12 personer på formøte om rovdyr og 7 personer på årsmøtet.

Christian Børs Lind fra sekretariatet ved Naturvernforbundet holdt foredrag med tittel: «Rovdyr – en del av Norges – og Opplands – biologiske mangfold».

Saker:

 1. Valg møteleder – Fred Kuyper, referent – Ole Morten Fossli og protokollunderskrivere – Bjørn Kjensli og Kenneth Østgård. Enstemmig vedtatt.

   

 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og innkomne saker – enstemmig godkjent.

   

 3. Framlegg av årsmelding – Fred leste opp årsmeldingen. Vi har bla. aldri hatt så mange medlemmer i laget – 103 – enstemmig godkjent.

   

 4. Forslag til arbeidsplan – Fred stilte spørsmål om behovet for en arbeidsplan ved presentasjonen av saken. Årsmøtet ber styret om å lage en årsplan – enstemmig godkjent.

   

 5. Framlegg av regnskap og budsjett – Fred la fram regnskap for 2017, det ga et overskudd på 4021,83. Vår innestående beholdning på bankkonto er 25.759,53. Budsjett delegeres til nytt styre. Enstemmig vedtatt.

   

 6. < >

  Valg av delegater landsmøte:

  Kenneth Østgård med vara Fred Kuyper

  Valg av delegater til neste års fylkesårsmøte delegeres til nytt styre.

  Enstemmig vedtatt.

 7.  

   

  Ref. Ole Morten