Balansekraft fra Tyin?

Det pågående forskningsprosjektet HydroBalance under CEDREN (http://www.cedren.no/Home.aspx) undersøker blant annet de lokale effektene knyttet til fremtidens kraftproduksjon. Tyin er ett av de vann som er med i denne vurderingen. Naturvernforbundet i Valdres deltok i et fokusgruppemøte, sammen med tre lokale grunneiere og en representant for Jeger og Fisk i Vang, for å diskutere 6 tema som presentert her:

Tema: Bruk/ verdsetting av Tyin-Årdalsvatnet

 • Verdier ved Tyin-Årdalsvatnet du eller den interessen du representerer setter pris på
 • Bruk av Tyin-Årdalsvatnet i dag
 • Utfordringer med dagens vannreguleringsregime

Tema: Syn på norsk balansekraft

 • Synspunkter rundt muligheten for at norsk vannkraft i økende grad kan eksporteres til Europa som balansekraft?
  • Brukes i Norge eller eksporteres til Europa?
  • Balansetjenester kan føre til at prisene på strøm i Norge kan bli lavere og variere mindre gjennom året. Påvirker dette ditt syn på balansekraft?

Tema: Samfunnsaksept og strømnett

 • Salg av balansekraft fra Norge til Europa vil kreve mer utbygging av strømnett. Har du/dere synspunkter på hvordan ulike hensyn bør vektes i utbyggingssaker i Norge i tilknytning til balansekraft
  • Hvordan kan motstand reduseres?
  • Tanker rundt involvering, informasjon og kommunikasjon (i konsesjonsprosess)

Tema: Samfunnsaksept og pumpekraft

 • En måte å serve Europeiske land med balansekraft når de trenger dette er å pumpe vann mellom ulike reservoarer. Dette kan medføre at vannstanden i et vassdrag øker og minskes hyppigere enn hva som er tilfelle i dag

   

  Tema:  Fremtids-scenario for lokale interesser Tyin

  For Tyin-Årdalsvatnet er det laget scenarioer som viser at vannstandsreduksjonen på en uke kan bli ned 3 meter. Fra døgn til døgn vil vannstanden kunne variere med ca en halv meter. Dette kan tenkes å påvirke friluftsliv og ferdsel blant annet gjennom økt erosjon langs strandlinjen. Vanntemperatur og strømningsforhold i vassdrag vil påvirkes noe. Isforhold vil kunne påvirkes sterkt slik at man kan få mindre stabilt isdekke og sprekkfulle flater. Dette vil kunne medføre fare for ferdsel om vinteren.

  • Syn på dette
  • Tanker rundt muligheter til å påvirke

Hvordan kan miljø og landskapshensyn adresseres på en bedre måte i forbindelse med nettutbygging og drift av vannkraftverk (feks reguleringsregimer og eventuelt pumpekraft)?

 • Naturinngrep som kan aksepteres
 • Naturinngrep som ikke kan aksepteres
 • Naturinngrep versus behov for fornybar kraft

Hvordan kan disse aspektene tenkes å påvirke dagens kvaliteter ved Tyin-Årdalsvatnet?

 • Utrygge isforhold
 • Vannstandsendringer både sommer og vinter
 • Endrede bruksmuligheter (ferdsel på isen, garnfiske, båtplasser etc.)
 • Strandlinjeerosjon

Vi kan ikke gi noe fyldig referat fra dette møtet, men alle som var tilstede uttalte en betydelig skepsis mot en fremtidig reguleringsform som kan gi den etterspurte balansekraften. Per idag er Tyin regulert ca. 10 meter, noe som har redusert den biologiske verdien av vannet betydelig. Men grunneiere antydet at næringsforholdene for fisk i hovedsak er tilfredsstillende. Men de er ikke tilfreds med at Tyin ikke alltid fylles helt opp og i samsvar med reguleringsbestemmelser. Det har i senere år også forekommet rask nedtapping uten forhåndsvarsel. De er redd for at en «jojo-regulering» av fjorden vil kunne ødelegge næringsforholdene for fisk betydelig, samtidig at tilbakeføring av vann kan føre til forurensning. Tyin er per idag et meget rent vann, uten gørrkim (ørekyt), noe som gjør det til et populært fiskevann. Det er et betydelig salg av fiskekort, ikke minst til de ca.300 hytter som ligger i tilknyting til vannet.

Oddgeir Andersen fra Nina og Marte Quenild fra Sintef energy, som ledet møtet, ga tilslutt melding om at det er lite sannsynlig at Tyin vil bli tatt med i den fremtidige satsingen på balansekraft. Taim vil sjåv!